mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta ako neoddeliteľná súčasť každej ambulancie

Mgr. Lenka Kavarniková   |   12.6.2024

Od 1.1.2020 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (vyhláška č. 444/2019 Z.z.). Táto vyhláška prináša pre poskytovateľov povinnosti, na základe ktorých by mali postupovať tak, aby dbali na bezpečnosť pacientov. V najbližších riadkoch si povieme o tom, čo má interný systém bezpečnosti pokrývať a aké oblasti sa hodnotia v rámci bezpečnosti pacientov pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
 
(pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 11.06.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

DÔLEŽITÉ JE V AMBULANCII ZABEZPEČIŤ DODRŽIAVAME SYSTÉMU KVALITY
 
Poskytovateľ ZS má pri poskytovaní ZS dodržiavať systém kvality. Takto to vymedzuje zákon o poskytovateľoch (z. č. 578/2004 Z.z.). Je to vlastne písomná dokumentácia, ktorej cieľom je znižovanie nedostatkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri súčasnom zvyšovaní spokojnosti pacientov a pri zachovaní ekonomickej efektívnosti poskytovateľa (§ 9zákona o poskytovateľoch).
 
Súčasťou systému kvality poskytovateľa ZS je aj klinický audit, ktorý predstavuje preverovanie a hodnotenie dodržiavania:

  • štandardných postupov na výkon prevencie, štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov a
  • interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Aby sme si to zjednodušili, klinický audit slúži na preverovanie a hodnotenie toho, či poskytovateľ pri poskytovaní ZS postupuje tak, aby bola zachovaná bezpečnosť pacienta, a teda či má zavedený systém, ktorým predchádza nežiadúcim udalostiam počas poskytovania ZS. Týmto systémom je práve interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (ISHBP).

ČO TO VLASTNE INTERNÝ SYSTÉM HODNOTENIA BEZPEČNOSTI PACIENTA JE?
 
ISHBP predstavuje systém na identifikáciu, analýzu, riadenie a predchádzanie nežiadúcich udalostí súvisiacich s poskytovaním ZS, v dôsledku ktorých môže dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu poskytovanej ZS, zhoršeniu zdravotného stavu pacienta alebo k prípadnému poškodeniu zdravia pacienta. Poskytovateľ ZS prostredníctvom ISHBP hodnotí sám, pričom má preddefinované minimálne požiadavky na to, čo by systém mal zohľadňovať a pokrývať. Cieľom ISHBP je teda zabrániť zbytočným chybám pri poskytovaní ZS, učiť sa z vlastných chýb, ako aj tvoriť stratégie na predchádzanie nežiadúcich udalostí.
 
Minimálne požiadavky na to, čo má z obsahového hľadiska pokrývať ISHBP upravuje vyhláška MZ SR č. 444/2019 Z.z., ktorá je účinná od 1. januára 2021, a teda od tohto dátumu pre poskytovateľov ZS vyplýva zákonná povinnosť mať zavedený ISHBP a dodržiavať ho.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aké oblasti sa hodnotia v rámci interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta. Pri každej oblasti si povieme aj to, čo by mala obsahovo pokrývať.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac