mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Finančná správa SR aktualizovala metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov poskytovateľov ZS prijatých od držiteľov

Mgr. Lenka Kavarniková   |   7.3.2023

Finančná správa SR zverejnila na svojom webovom sídle aktualizovaný metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré im plynú od držiteľov (napr. držiteľ registrácie lieku, farmaceutická spoločnosť a pod.).

S ohľadom na novelizáciu zákona o dani z príjmov (z. č. 595/2003 Z.z.) Finančná správa SR aktualizovala aj znenie metodického pokynu upravujúceho postupy pri zdaňovaní príjmov plynúcich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od držiteľov, ktorými sa pre tieto účely rozumie:

  • držiteľ registrácie lieku,
  • držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov,
  • držiteľ povolenia na výrobu liekov,
  • farmaceutická spoločnosť,
  • držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
  • výrobca a distribútor zdravotníckej pomôcky,
  • výrobca a distribútor dietetickej potraviny alebo
  • tretia osoba, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto osôb.

Najvýraznejšou zmenou, ktorá nastala od 1. januára 2023 v súvislosti so zdaňovaním príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, je to, že sa mení ustanovenie § 9 ods. 2 písm. y) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého je od dane oslobodené nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme hodnoty stravy poskytnutej poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel a nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu. Za účasť na sústavnom vzdelávaní sa považuje aj hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Metodický pokyn č. 7/DZPaU/2023/MP k zdaňovaniu príjmov plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nájdete na tomto odkaze:
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2023/2023.02.16_007_DZPaU_2023_MP_zdravot.pdf 

(Počet prečítaní: 512)