mediPRÁVNIK chráni už 1856 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

eZDRAVIE: Keď štát simuluje beztrestnosť

Jana Böszörményiová   |   11.1.2018

Asi každý zdravotník a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zachytil, že „počnúc“ od 1. januára nového roku prejde slovenské zdravotníctvo na nový systém – eZDRAVIE, t.j. elektronické zdravotníctvo. S tým sa zdravotníkom ako i poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spájajú mnohé povinnosti, ktorým sme sa podrobnejšie venovali v našom „e-healthovom“ seriáli, na ktorý odkazy nájdete na konci tohto príspevku. Teraz sa však pozrieme na to, ako sa právo pozerá na dané povinnosti v súvislosti so zavedením eZDRAVIA a či sa naozaj zdravotníci nemusia počas roka 2018 „báť“ pokuty zo strany NCZI pre nedodržanie povinností.

Zákon hovorí, že ...

Naše práva a povinnosti upravujú zákony. Štátne orgány, správne orgány, ako aj súdy sa musia ich znenia držať. Poďme sa v skratke pozrieť na to, aké povinnosti právne predpisy ukladajú v súvislosti s elektronickým zdravotníctvom. Zákon hovorí, že:

  • každý zdravotník má povinnosť používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) od 1. januára tohto roku, inak mu bude uložená pokuta zo strany Ministerstva zdravotníctva SR až do výšky 200 EUR,
  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má povinnosť zapisovať údaje do elektronickej zdravotnej knižky od 1. januára tohto roku, inak mu bude uložená pokuta zo strany orgánu, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (Ministerstvo zdravotníctva SR alebo samosprávny kraj) až do výšky 663 EUR,
  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má povinnosť používať informačný systém, ktorý má overenie zhody (v preklade to znamená, že má „updatovanú“ verziu počítačového softvéru) od 1. januára tohto roku, inak mu bude uložená pokuta zo strany orgánu, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (Ministerstvo zdravotníctva SR alebo samosprávny kraj) až do výšky 663 EUR,
  • každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky pracovník má povinnosť elektronicky predpísať lieky, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu elektronicky (vytvoriť preskripčný záznam v elektronickej zdravotnej knižke) od 1. januára tohto roku, inak mu bude uložená pokuta zo strany Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) od 300 EUR až do 35 000 EUR.

A tu sa dostávame k meritu veci. Zákon pri definovaní postupu regulátora používa slovné spojenie, ktoré vylučuje voľnú úvahu správneho orgánu o tom či sankciu uloží alebo neuloží. Pokutu uložiť musí, či chce alebo nie.

... no aká je realita?

Vyššie sme si povedali, čo stanovuje vo vzťahu k eZDRAVIU zákon. No nie vždy to, čo hovoria „ústa“ zákona sa dokáže do bodky aj splniť. Aktuálnym príkladom je aj eZDRAVIE, ktorého zavedenie sa plánovalo od roku 2008 (teda temer 10 rokov), pričom začiatkom roka bolo podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) pripojených 106 nemocníc, čo je približne polovica zo všetkých nemocníc na Slovensku. V „ambulantnom“ svete z cca 13-tisíc ambulantných lekárov využíva službu eRecept asi len 40% z nich. Podobne sú na tom aj elektronické preukazy zdravotníckeho pracovníka, ktorými ešte ani zďaleka nedisponuje každý zdravotnícky pracovník – zatiaľ približne 40-tisíc preukazov je ešte potrebné zdravotníckym pracovníkom vydať. NCZI sa vyjadrilo, že keďže ide o pilotný projekt, na ktorého systém sa bude nabiehať počas roku 2018 postupne, žiadne sankcie nebudú voči zdravotníckym pracovníkom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti uplatňované. Dokonca minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker sa vyjadril, že „Tak ministerstvo zdravotníctva, ako aj NCZI veľmi pozorne počúvajú názory lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Žiadny lekár sa nemusí obávať nijakej neadekvátnej penalizácie za to, že bude na systém elektronického zdravotníctva nabiehať postupne, ak mal na svojej strane relevantné prekážky. Rovnako to bolo aj v iných krajinách, ktoré zavádzali elektronické zdravotníctvo.“ Z toho možno vyvodiť záver, že pokuta minie toho, kto poskytne objektívny argument, prečo sa do eZDRAVIA nedokázal zapojiť včas a prečo neplní povinnosti spojené s eZDRAVÍM , ktoré mu zákon ukladá.

Naozaj sankcie nehrozia?

Otázkou, ktorou sa je potrebné sa zaoberať je to, či postačujú vyhlásenia predstaviteľov MZSR a NCZI, že v roku 2018 sa pokuty ukladať nebudú.  Zákon totiž nikde vo svojich ustanoveniach nespomína žiadne „prechodné“ obdobie na adaptáciu eZDRAVIA. Hovorí však len o možnosti zbavenia sa zodpovednosti za porušenie povinností, za ktoré možno uložiť pokutu (čiže aj povinností týkajúcich sa eZDRAVIA). Tejto zodpovednosti sa osoba zbaví, ak preukáže, že v dôsledku okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohla ovplyvniť svojím konaním, nemohla splniť povinnosti, za ktoré možno uložiť pokutu. No pozor – „odpustenie“ pokuty neznamená, že daná povinnosť sa už nemusí nikdy vykonať, práve naopak. Osoba je povinná dodatočne (po odpadnutí dôvodov, ktoré viedli k nesplneniu povinnosti) splniť to, čo z objektívnych príčin splniť predtým nemohla.

Suma sumárum – platí, že štát by mal počnúc od 1. januára udeliť sankciu každému, kto ustanovenia týkajúce sa eZDRAVIA poruší. Je fajn, ak je štát voči svojím občanom ústretový. Na druhej strane však takéto vyhlásenia môžu uvádzať zdravotníkov a poskytovateľov do omylu, že sa vlastne nič nedeje a nič im nehrozí. A to je omyl!

Dokedy možno uložiť pokutu?

Príslušné správne orgány, t.j. ŠÚKL, Ministerstvo zdravotníctva či samosprávny kraj (podľa druhu zdravotníckeho zariadenia) majú zákonom stanovenú lehotu, do ktorej musia začať konanie o uložení pokuty. Táto lehota je ohraničená dvomi dobami:

  • doba 1 rok (tzv. subjektívna) – konanie o uložení pokuty možno začať do 1 roka odo dňa, kedy sa príslušný orgán dozvedel o porušení povinnosti, a
  • doba 3 roky (tzv. objektívna) – konanie o uložení pokuty možno začať najneskôr do 3 rokov, odo dňa kedy k porušeniu povinnosti došlo.

Na záver

Pomyselným „písmom svätým“ by v právnom štáte mal byť zákon. Zákon je tým, čím by sa mal každý riadiť, a nespoliehať sa na vyjadrenia štátnych inštitúcií, ktoré de facto zákonu odporujú. Preto by sa s vyhlásením ministra zdravotníctva ako aj NCZI mal zosúladiť aj zákon, ktorý by skrz prechodné ustanovenia upravil reguláciu neudelenia pokuty za nezapojenie sa do eZDRAVIA a ďalších, s tým súvisiacich povinností, ako aj objektívnych príčin, pre ktoré poskytovateľ alebo zdravotnícky pracovník povinnosti porušil. Tým by sa odstránila neistota, ktorá momentálne v tejto oblasti vládne.

(Počet prečítaní: 4382)