mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Čo všetko má zdravotnícky pracovník hlásiť ministerstvu zdravotníctva?

mediprávnik   |   22.6.2015

V ostatných rokoch zákonodarca zaviazal zdravotníckych pracovníkov hlásiť svoje príjmy ministerstvu zdravotníctva a v poslednom období aj daňovému úradu. Tieto povinnosti sú verejnosťou vnímané rozporuplne a v lekárskom stave spôsobujú pobúrenie. Čo je teda zdravotník povinný hlásiť? 

Kľúčové sú dva právne predpisy a to zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch a zdravotníckych pracovníkoch a zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. 

Na základe týchto predpisov má každý zdravotnícky pracovník povinnosť nahlasovať príjem ktorý získal za uplynulý štvrťrok od vybraného okruhu subjektov, ktoré špecifikujú vyššie citované predpisy. Podďme sa pozrieť na to, čo všetko musí zdravotnícky pracovník hlásiť Ministerstvu zdravotnítva SR.


Zákon o poskytovateľoch – hlásenia o peňažných, ako aj nepeňažných príjmoch

Zdravotnícky pracovník oznamuje MZ SR výšku všetky príjmov (teda aj odmeny za vykonanie práce, autorský honorár a podobne - nielen nepeňažné príjmy ako je to pri daňovom úrade), ktoré získal od držiteľa povolenia na výrobu liekov, veľkodistribútora, držiteľa registrácie humánneho lieku alebo prijatých prostredníctvom tretej osoby (teda nehlási akékoľvek príjmi, ale iba príjmi od týchto subjektov):

  • písomné hlásenie je potrebné doručiť na MZ SR vždy do 30 dní po skončení štvrťroku (§ 80 ods. 1 písm. f/ zákon 578/2004 Z.z.),
  • v písomnom hlásení musí zdravotnícky pracovník uviesť výšku príjmu, názov subjektu od ktorého príjem získal,?svoje meno a priezvisko, adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom pracuje, účel poskytnutia príjmov (napr. úhrada sústavného vzdelávania, odmena za prednášku, odmena za účasť na advisory boarde…).

Teda, ak bol lekárovi 15.05. vyplatený autorský honorár od držiteľa registrácie lieku za pripravenie odborného článku, lekár musí tento príjem nahlásiť ministerstvu do 30.07.

Vždy je však pozorne rozlišovať, či získaný príjem podlieha oznamovacej povinnosti. To bude  záležať od toho, či je príjem získaný od presne stanoveného okruhu osôb (viď vyššie). Ak bol príjem získaný od osoby, ktorá nie je ani jedným z vyššie uvedených subjektov (napr. zákon o poskytovateľoch nespomína výrobcu dietetickej potraviny, výrobcu zdravotníckej pomôcky), tak lekár tento príjem do hlásenia pre MZ SR nedáva.

Zákon používa neštastnú formuláciu, ktorú je možné vyložiť tak, že zdravotník má povinnosť zaslať ministerstvu oznámenie  aj keď žiaden príjem nemal. V takom prípade pri kolonke “výška” uvedie údaj “0,-€”.

Pre účely spätného preukázania splnenia povinnosti je vhodné, aby bolo oznámenie posielané doporučene (podací lístok aj s kópiou oznámenia si je potrebné uschovať) a aby bolo poslané aj emailom na adresu office@health.gov.sk.

Ministerstvo nepožaduje podať hlásenie na špeciálnom tlačive, dôležité je len to, aby hlásenie malo písomnú formu a obsah vyžadovaný zákonom.

Zaujímavé je, že zákon nepostihuje zdravotníckeho pracovníka ak svoju povinnosť nesplní. Okrem tohto oznámenia je dôležité nezabudnúť aj na oznámenie pre Daňový úrad (podľa § 43 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov).

 

Vzor hlásenia na MZ SR si môžte stiahnuť v sekcii “Dokumenty”.

(Počet prečítaní: 3652)