mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Aký tovar môžeme nájsť v lekárni? (1. časť)

Peter Gabrik   |   24.8.2017

Všetci vieme, že lekáreň slúži na vydávanie liekov a zdravotníckych pomôcok.  Pre lekárne by ale bolo výhodné a praktické, ak by mohli ponúkať viac druhov tovaru za účelom dosiahnutia zisku. Zákony v oblasti liekov a zdravotníctva sú prísne a prakticky každá činnosť lekárne je presne popísaná právom. V tomto článku sa pozrieme na to, čo hovorí zákon na možnosti lekárne – čo ponúkať na svojich predajných pultoch.

Čo dostať v lekárni?

Zákon rozlišuje základný sortiment, doplnkový sortiment a iný sortiment lekárne. Základný sortiment lekárne predstavuje práve ten najdôležitejší, prečo vôbec lekárne existujú a ten tvoria:

 • liečivá a humánne lieky,
 • zdravotnícke pomôcky,
 • dietetické potraviny

a to všetky také, ktoré sú uvedené v príslušnom kategorizačnom zozname liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, čo znamená, že tieto sú v istej výške preplácané zdravotnými poisťovňami.

Základný sortiment

Základný sortiment, ako sme si už povedali,  je ten najdôležitejší a preto aj najprísnejšie sledovaný a regulovaný. Ak majú byť v lekárni lieky, tak musí ísť len o registrované lieky, ktoré splnili všetky zákonné náležitosti. To isté platí aj pre zdravotnícke pomôcky. Je možné potom rozlišovať medzi liekmi, ktoré sú vydávané na lekársky predpis alebo vydávané voľne – bez predpisu. Lieky je možné triediť podľa rôznych ďalších kritérií, ako je výška úhrady preplácania zdravotnými poisťovňami a pod.

Doplnkový a ostatný sortiment

Prejdime k doplnkovému a ostatnému sortimentu, na ktorý sa v tomto článku chceme zamerať. ostatný sortiment lekárne môže lekáreň predávať popri liekoch, keďže práve ten môže spôsobovať nejasnosti.

Doplnkový a iný sortiment lekárne teda tvoria:

 • dietetické potraviny, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia,
 • detská výživa,
 • prírodné liečivé vody,
 • prírodné minerálne vody,
 • potraviny na osobitné výživové účely,
 • kozmetické výrobky,
 • registrované veterinárne lieky,
 • iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia ľudí a zvierat, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh.

Môže lekáreň predávať doslova hocičo?

Iné produkty, než uvedené vyššie, lekáreň predávať nemôže, hoci by chcela zvýšiť svoj obrat a následne zisk. Práve tým sa lekárne odlišujú od iných obchodov s potravinami a naopak, nie je možné v iných typoch obchodov kúpiť žiadne lieky.

Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, v niektorých typoch tovarov sa sortiment lekárne a obchodov s potravinami môže prelínať, napr. pri prírodných liečivých vodách, minerálnych vodách, kozmetických výrobkoch (drogérie) a pod. Ale stále je možné badať, že pri lekárni ide o, istým spôsobom zdraviu prospešné produkty. Lekáreň napríklad nemôže predávať sladené nápoje, údené výrobky, keďže tieto nie je možné zaradiť do vyššie uvedených kategórií.

Lekáreň = obchod?

Odlíšenie lekárne od obchodu má svoj zmysel aj preto, že lekárne musia spĺňať viaceré iné povinnosti oproti obchodom najmä z dôvodu predávania liekov. Ich distribúcia, dovoz, skladovanie a prevoz sú regulované oveľa prísnejšie ako iné tovary dennej spotreby a zmyslom obmedzenia lekárne predávať iné tovary je ten, že ak by lekárne mohli predávať aj iné tovary, potom by sa úplne zotrel rozdiel medzi lekárňou a obchodom. Tým by sa mohol zmeniť práve zmysel vôbec povolenia na prevádzkovanie lekárne, ktorej činnosť musí garantovať odborne spôsobilá osoba – farmaceut s patričným vzdelaním a praxou. Takýto farmaceut je zodpovedný za chod lekárne a vydávanie liečiv, a v prípade značného rozšírenia sortimentu v lekárni, by tak mohlo dôjsť k oslabeniu jeho funkcie, kedy by nemusel stíhať dozerať a venovať sa liekom.

Zákonodarca stanovil cieľ, aby predaj liekov bol prísnejšie regulovaný, keďže nejde o bežný produkt. Práve preto existujú všetky ostatné viditeľné aj menej viditeľné štátom stanovené pravidlá pri nakladaní, predaji a užívaní liekov. Tak isto je z tohto dôvodu upravený a sledovaný všetok sortiment v lekárni. Predsa ide o zdravie a život zachraňujúce produkty, ktoré tiež môžu byť veľmi ľahko zneužiteľné.

(Počet prečítaní: 5279)