mediPRÁVNIK chráni už 1469 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Odchodné a odstupné pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom

Pri skončení pracovného pomeru vzniká zamestnancovi v určitých zákonom stanovených prípadoch nárok na odstupné alebo odchodné. Nakoľko aj ambulancie a lekárne vystupujú v postavení...
14.9.2022

ŠÚKL zverejnil otázky a odpovede k nim týkajúce sa upravených vakcín proti COVID-19

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zhromaždil otázky týkajúce sa podania upravených vakcín proti ochoreniu COVID-19 a a pripravil k nim odpovede, ktoré vám pomôžu zorientovať sa...
13.9.2022

Návrh novely Obchodného zákonníka v pripomienkovom konaní prináša možnosť zjednodušeného založenia spoločnosti

Mnoho ambulancií a lekárni vystupuje ako obchodná spoločnosť – najčastejšie spoločnosť s ručením obmedzeným. Samotné založenie obchodnej spoločnosti so sebou prináša prípravu...
9.9.2022

Právo nahliadnúť do pitevného protokolu blízkym osobám bude možno skutočnosťou

Do parlamentu bol predložený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o zdravotných poisťovniach (zákon č. 581/2004 Z. z.). Návrh zákona upravuje možnosť nahliadnutia do pitevného...
8.9.2022

Pre úhradu zdravotných výkonov pri ePN nezabudnite Sociálnej poisťovni oznámiť aktuálne číslo účtu

V oblasti zdravotníctva sú ceny regulované opatrením Ministerstva zdravotníctva SR Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v...
7.9.2022

Suma minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre rok 2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo v Zbierke zákonov výšku minimálnej mzdy a výšku minimálnych mzdových nárokov pre rok 2023. Táto téma sa dotýka aj ambulancií a...
6.9.2022

Stiahnutie lieku Haloperidol-Richter z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval na svojom webovom sídle o stiahnutí šarže lieku Haloperidol-Richter, sol inj 5x1 ml/5 mg (amp.skl.).
30.8.2022

Nová povinnosť mlčanlivosti pre poskytovateľov a lekárne vo vzťahu k zmluvám o podmienkach úhrady liekov

S účinnosťou od augusta došlo k vytvoreniu novej povinnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre lekárne, ktorá priamo súvisí so zmluvami o podmienkach úhrady...
18.8.2022

Poučenia pred výkonmi v jazyku národnostných menšín? Od augusta realita!

Začiatkom augusta nadobudla účinnosť novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá priniesla viacero zmien. Podľa nášho názoru výrazná zmena nastala v prípade realizácie poučení...
12.8.2022
20