mediPRÁVNIK chráni už 1001 ambulancií a lekární.

Právne články

Najnovšie informácie z oblasti právnej ochrany pre ambulancie a lekárne.

Novinky v oblasti právnej ochrany

Môže lekár žiadať od pacienta úhradu za liek, ktorý podal v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti?

Keď hovoríme o práve na správne poskytnutú zdravotnú starostlivosť, je vhodné povedať, že toto právo nie je totožné s právom na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. V praxi rozlišujeme...
31.3.2021

Štátny úrad pre kontrolu liečiv informuje o úvodných výsledkoch klinického skúšania lieku Xeljanz (tofacitinib)

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejnil na svojom webovom sídle aktuálnu informáciu od spoločnosti Pfizer o úvodných výsledkoch z klinického skúšania lieku Xeljanz (tofacitinib),...
31.3.2021

Môže lekár ukončiť pracovný pomer počas vyhláseného núdzového stavu?

Dňa 30. septembra 2020 bol na území Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav, ktorý nadobudol účinnosť od 1. októbra 2020. V rámci vyhláseného núdzového stavu možno v nevyhnutnom...
30.3.2021

Nový podcast - Odškodnenie pozostalých po zdravotníkovi zomrelom v súvislosti s ochorením COVID-19

Rodiny zdravotníkov, ktorí zomreli pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v príčinnej súvislosti s ochorením COVID-19, dostanú od ministerstva zdravotníctva jednorazové...
29.3.2021

Stiahnutie lieku Agomelatín Teva z trhu

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na svojom webovom sídle informuje o stiahnutí všetkých šarží liekov Agomelatín Teva tbl flm 28x25 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE), kód ŠÚKL:...
29.3.2021

Získanie kódu pre MOM a základné povinnosti

Na to, aby ste si mohli zriadiť mobilné odberové miesto (ďalej v texte aj ako „MOM“), musíte splniť viaceré povinnosti. Niektoré povinnosti sa líšia na základe druhov testov, ktoré sa...
26.3.2021

Dokument pre ambulanciu: Informovaný súhlas s liečbou neregistrovaným liekom

Dôležitým faktorom, ktorý musí podľa zákona predchádzať liečbe neregistrovaným liekom je okrem vydaného povolenia Ministerstva zdravotníctva na jeho terapeutické použitie aj získanie...
24.3.2021

Zmeny v minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta

Od 1. apríla 2021 nadobúda účinnosť vyhláška č. 107/2021 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z., o minimálnych...
24.3.2021

Informovaný súhlas týkajúci sa liečby neregistrovaným liekom

Realizácia zdravotného výkonu v ambulancii je sprevádzaná s povinnosťou zdravotníckeho pracovníka riadne a preukázateľne poučiť pacienta o tomto výkone. Podávanie lieku nie je...
23.3.2021

Nový návrh zákona má priniesť viacero zmien v oblasti zdravotníctva

85. rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 17.3.2021, prinieslo nový Návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a...
23.3.2021
99