Mediprávnik chráni už 637 ambulancií a lekární.

Zmena v podrobnostiach o výpočte indexu rizika nákladov

Mgr. Ján Pavlík   |   3.5.2019

Dňa 10. marca 2019 vstúpila do účinnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.  73/2019 Z. z. z 12. februára 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa zákona o zdravotnom poistení a zákona o poisťovníctve po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovilo, že vyhláška č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov sa mení a dopĺňa v nasledujúcom rozsahu:

Dopĺňa sa v nasledujúcim ustanovením: „Priemerné náklady na zdravotnú starostlivosť na základe zaradenia do viacročnej nákladovej skupiny (ďalej len „viacročné náklady“) a index rizika nákladov, ktorý zohľadňuje len viacročné náklady a určuje prínos tejto skupiny k celkovým priemerným nákladom (ďalej len „index rizika nákladov viacročnej nákladovej skupiny“), sa počítajú na základe lineárnej regresnej analýzy z údajov všetkých poistencov. Do výpočtu vstupujú individuálne údaje podľa § 28 ods. 4 zákona. Viacročné náklady a index rizika nákladov viacročnej nákladovej skupiny sa určujú osobitne pre každú viacročnú nákladovú skupinu podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona.“.

Celé znenie zmenenej a doplnenej vyhlášky č. 266/2012 Z. z. nájdete na tomto odkaze: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. septembra 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov

Zdroj: www.slov-lex.sk

(Počet prečítaní: 304)