mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je potrebné vykonať do konca roka

Mgr. Ján Pavlík   |   27.9.2019

Lekárne a ambulancie poskytujúce zdravotnú starostlivosť formou právnickej osoby, nezabudnite na povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Túto povinnosť je potrebné si splniť do konca tohto roka. Výnimkou sú tie lekárne a ambulancie, ktoré sa stali partnermi verejného sektora a majú zapísaných konečných užívateľoch výhod v registri partnerov verejného sektora, respektíve lekárne a ambulancie, ktoré ako právnické osoby vznikli po 1. novembri 2018. Táto povinnosť bola zavedená novelou zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ako aj iných právnych predpisov. Nesplnenie tejto povinnosti bude pre lekáreň, respektíve ambulanciu znamenať uloženie sankcie.

Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ako aj iných právnych predpisov so sebou priniesla povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra pre všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Povinnosť sa tak týka tých lekárni a ambulancii, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť formou právnickej osoby a sú zapísané v obchodnom registri.

Lekárne a ambulancie, ktoré boli ako právnické osoby zapísané do obchodného registra po účinnosti tejto novely (1. november 2018) túto povinnosť by mali mať splnenú, keďže údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra zapisovali už pri svojom vzniku. To znamená, že ak Vaša lekáreň, respektíve ambulancia bola ako právnická osoba zapísaná do obchodného registra po 1. novembri 2018 a údaje o konečnom užívateľovi ste zapisovali už pri jej vzniku, táto povinnosť sa vás netýka. Taktiež bolo dodatočne prijaté pravidlo, že tento zápis nebudú musieť vykonávať tie subjekty, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora.

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra do konca tohto roka, musia vykonať všetky lekárne a ambulancie, ktoré boli ako právnické osoby zapísané do obchodného registra pred 1. novembrom 2018, respektíve nie sú zapísané v registri partnerov verejného sektora.

Kedy sa stávate partnerom verejného sektora?

Dôležité v prípade povinnosti zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra je odlíšiť túto povinnosť od povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora. Zo znenia zákona vyplýva, že z časového hľadiska sa lekáreň, respektíve ambulancia  stane partnerom verejného sektora až v momente, keď dôjde k naplneniu zákonnom stanovených podmienok. Konkrétne ide o prekročenie poskytnutých finančných prostriedkov od poisťovne v úhrne prevyšujúcich sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, pri opakujúcom sa plnení, respektíve jednorazovo sumu nad 100 000 eur.

V daných prípadoch sa lekáreň alebo ambulancia stáva partnerom verejného sektora a vzniká jej zákonná povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. Lekárne a ambulancie, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora nemusia vykonať zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra.

Neplatí to naopak

Dôležité je ale uvedomiť si, že ak si splníte povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra a počas roka sa stanete partnerom verejného sektora, zápis do registra partnerov verejného sektora budete musieť vykonať. Inými slovami povedané, zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra, nenahrádza zápis do registra partnerov verejného sektora. Z tohto dôvodu je tieto dve povinnosti od seba odlíšiť.

Zhrnutie

  • Ak je vaša lekáreň alebo ambulancia zapísaná v registri partnerov verejného sektora = nemusíte zapisovať konečného užívateľa do obchodného registra.
  • Ak je vaša lekáreň alebo ambulancia nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora = musíte zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019.
  • Ak vaša lekáreň alebo ambulancia má zapísaného konečného užívateľa výhod v obchodnom registri a v priebehu roka sa stane partnerom verejného sektora = musíte vykonať zápis aj do registra partnerov verejného sektora.

Čo sa zavedením povinnosti zápisu do obchodného registra sleduje?

Hlavným dôvodom zavádzaných zmien je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí, alebo financovania terorizmu, ako aj zohľadnenie odporúčaní výboru Moneyval Rady Európy.

Komu sa budú zapisované údaje sprístupňovať?

Údaje o konečných užívateľoch výhod zapísaných v obchodnom registri nebudú verejne dostupné  na internetových stránkach obchodného registra, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra.  Pre samotného navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Avšak, z obchodného registra budú údaje prenášané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Štatistický úrad bude tieto údaje následne poskytovať vymedzeným orgánom verejnej moci (napríklad finančná polícia Policajného zboru, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Národný bezpečnostný úrad, súdy, Daňový úrad, Colný úrad).

Kto je konečným užívateľom výhod?

Pri definícii konečného užívateľa výhod na účely zápisu do obchodného registra je potrebné vychádzať z ustanovení  zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Zjednodušene povedané, konečným užívateľom výhod konkrétnej právnickej osoby je fyzická osoba, ktorá má stanovený podiel na základnom imaní, zisku alebo hlasovacích právach u tohto subjektu, prípadne ktorá tento subjekt iným spôsobom ovláda.

Aké údaje o konečných užívateľoch sa zapisujú do obchodného registra?

Do obchodného registra sa zapisujú údaje o konečných užívateľoch výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, alebo ak rodné číslo nebolo pridelené dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisované do obchodného registra nie je potrebné dokladovať žiadnymi dokumentami, ktoré by mali dokladovať z čoho zapisované údaje vyplývajú. Jednoducho povedané, pri zápise konečného užívateľa výhod do obchodného registra, nie je potrebné vyhotovovať verifikačný dokument, ako je to v prípade zápisu údajov do registra partnera verejného sektora.

Aké sú lehoty pre zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra?

Lekárne alebo ambulancie, ktoré poskytovali zdravotnú starostlivosť formou právnickej osoby ešte pred 1. novembrom 2018, musia zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra najneskôr do 31.12.2019. V prípade týchto lekárni a ambulancii sa zápis údajov o konečných užívateľoch výhod vykonáva prostredníctvom novovytvoreného formulára, ktorý je potrebné doručiť na príslušný registrový súd.

Hrozia sankcie za nesplnenie povinnosti?

Lekárňam a ambulanciám, ktoré si riadne nesplnia povinnosť týkajúcu sa vykonania zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra, môže registrový súd uložiť pokutu až do výšky 3 310 eur.

Keďže ťažisko nášho zamerania tvorí medicínske a farmaceutické právo, vieme koľko rôznych povinností vás, ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri výkone vašej práce sprevádza, dávame vám do pozornosti možnosť vykonania zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra, prostredníctvom advokátskej kancelárie h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., stiahnutím potrebných dokumentov pre lekárne: Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra - lekáreň alebo ambulancie: Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra - ambulancia.

(Počet prečítaní: 1509)