mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Prevádzkové opatrenia zdravotníckeho zariadenia pri pandémii COVID-19

Mgr. Michal Novák   |   23.3.2020

V súvislosti s pandémiou koronavírusu prijalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prevádzkové opatrenia pre zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti. Opatrenia sa týkajú ako štátnych, tak aj súkromných ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Opatrenia sa netýkajú ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Aktualizácia pandemického plánu

Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starosltivosti majú povinnosť aktualizovať pandemický plán a vyškoliť tímy v súlade s týmto plánom. Na dennej báze majú povinnosť sledovať informácie, usmernenia, rozhodnutia a pokyny Úradu verejného zdravotníctva, príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, pokyny a zavedené opatrenia, ktoré zaviedlo ministerstvo zdravotníctva a samospráva, prípadne iné orgány štátnej správy.

Zásady komunikácie

Aby sa zabezpečila efektívnosť komunikácie a odovzdávanie pravdivých informácii má  poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti povinnosť zabezpečiť jednotnú a bezpečnú komunikačnú stratégiu odovzdávania informácií. Táto komunikačná stratégia sa týka zdravotníckeho zariadenia vo vzťahu k zdravotníckym pracovníkom a ostatným zamestnancom, pacientom, ich zákonným zástupcom, ako aj subjektom štátnej správy.

Informovanosť pacientov

Pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia musia byť uvedené vizuálne a textové informácie, ktoré musia obsahovať jasné pokyny pre osoby s potenciálnym rizikom infekcie koronavírusom. Pokyny musia byť umiestnené na viditeľných miestach tak, aby nedošlo k stretu osôb s koronavírusom (alebo s podozrením na koronavírus) s inými osobami. Pre takýchto pacientov musia byť vyčlenené vchody do zdravotníckeho zariadenia, trasy a priestory čakární pre pacientov s podozrením na koronavírus. Taktiež pre takýchto pacientov musia byť osobitne vyčlenené hygienické priestory (toalety) tak, aby boli oddelené od priestorov ostatných pacientov. V priestoroch čakární musia byť zabezpečené prostriedky na dezinfekcia rúk a osobitne označené nádoby na potenciálne kontaminovaný odpad, ako sú napríklad hygienické vreckovky a iné.

Separácia pacientov

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starosltivosti je povinný pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia vyčleniť pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 do ním vyhradených priestorov. Cieľom je zabezpečiť včasnú izoláciu týchto pacientov. Pre pacientov s podozrením na vírusové ochorenie má zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti povinnosť zabezpečiť ochranné rúška. Pacienti si ich musia nasadiť pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia. O povinnom nasadení rúšok a použití dezinfekcie rúk musia byť pacienti poučení. Počas poskytovania zdravotnej starostlivosti musia byť dodržiavané zásady bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti pri všetkých pacientov v zdravotníckom zariadení (nie len pri pacientoch s koronavírusom, alebo s podozrením na koronavírus).

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete, čo tvorí základ bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti, čo je potrebné dodržať pri vyčleňovaní lôžok pri pacientoch s koronavírusom a ako je potrebné zabezpečiť personálne obsadenie zdravotníckeho zariadenia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1268)