mediPRÁVNIK chráni už 1062 ambulancií a lekární.

Od augusta platí minimálna hodinová mzda vo výške 12 eur za výkon pohotovosti už aj pre zubných lekárov

Mgr. Lenka Kavarniková   |   13.7.2021

Za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby majú lekári stanovenú minimálnu hodinovú mzdu vo výške 12 eur. Táto minimálna hodinová mzda sa od augusta bude uplatňovať aj voči zubným lekárom pri výkone zubno-lekárskej pohotovosti.

SCHVÁLENIE NÁVRHU ZÁKONA A PODPIS PREZIDENTKOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložila návrh zákona, ktorý mení ustanovenia zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúce sa stanovenia minimálnej hodinovej mzdy pre zubných lekárov pri výkone zubno-lekárskej pohotovosti.

Pre zubných lekárov sa tak, ako pre lekárov v rámci výkonu ambulantnej pohotovostnej služby, určila minimálna hodinová mzda vo výške 12 eur za výkon zubno-lekárskej pohotovosti. Týka sa to situácie, kedy zubný lekár vykonáva pohotovosť v rámci pracovnoprávneho vzťahu, ale aj obdobného vzťahu s poskytovateľom v ambulancii zubno-lekárskej pohotovosti. Pre výkon pohotovostnej služby (zubno-lekárskej ale aj ambulantnej) je stanovená len minimálna hranica hodinovej mzdy. Hodinovú mzdu je teda možné dohodnúť aj vo vyššej výške.

Návrh zákona bol schválený parlamentom a nakoniec podpísaný aj prezidentkou Slovenskej republiky a nadobúda účinnosť od 01.08.2021.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Schválený a podpísaný návrh zákona bol publikovaný v Zbierke zákonov SR. Môžete si ho pozrieť na tomto odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/264/20210801