mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Novelizované usmernenie ÚDZS týkajúce sa vykazovania zdravotných výkonov elektronickou formou za rok 2021

JUDr. Miriam Tipánová   |   19.1.2021

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou novelizoval  staré metodické usmernenie č. 5/2015, ktoré upravuje spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou.

Metodické usmernenie č. 5/2015 v znení novely č. 6 nadobudlo účinnosť dňom 1. 1. 2021. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinní vykázať poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa tohto metodického usmernenia prvýkrát za január 2021.

Novelizované metodické usmernenie nájdete ako metodické usmernenie č. 5/6/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou. Je obsiahnuté aj vo Vestníku č. 14/2020 ÚDZS.

INFORMÁCIA A ONLINE DOSTUPNOSTI

Metodické usmernenia nájdete na linku: https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2020/12/MU-5-6-2015_o-spracovani-a-vykazovani-zdravotnych-vykonov-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti-elektronickou-formou_web.pdf.

(Počet prečítaní: 1290)