mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Kto môže nahliadnuť do mojej zdravotnej dokumentácie? (časť 2)

Lukáš Bodnár   |   7.4.2016

V prvej časti článku  sme si rozobrali základné informácie, najmä sme charakterizovali zdravotnú dokumentáciu ako pojem, priblížili sme si formy, v ktorých sa zdravotná dokumentácia vedie a vymedzili sme dve možnosti prístupu k zdravotnej dokumentácii. Práve prístupu k zdravotnej dokumentácii sa v nasledujúcej časti budeme venovať ešte o čosi podrobnejšie.

Kto môže a v akom rozsahu nahliadať do dokumentácie či žiadať o výpis?

Právo nahliadať do dokumentácie v celom rozsahu má okrem osoby, ktorej sa týka aj jej zákonný zástupca. Zákonný zástupca, ak máme namysli neplnoletú osobu, vtedy ním bude najčastejšie rodič, no môže to byť napríklad aj opatrovník.

V prípade smrti dotknutej osoby má právo nahliadať v celom rozsahu aj manžel alebo manželka, dieťa alebo rodič tejto osoby. Ak takýchto osôb niet, môže to byť aj plnoletá osoba, ktorá so zomrelou osobou žila v domácnosti, blízka osoba alebo  zákonný zástupca týchto osôb. Pri bližšej identifikácii týchto osôb si treba dať pozor na pojmy ako domácnosť a blízka osoba. Sú to pojmy s právnou relevanciou a vymedzuje ich občiansky zákonník. Podľa neho domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. Blízke osoby definuje ako príbuzných v priamom rade (napr. rodičia a deti), súrodencov, manžela alebo iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa považujú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Na nahliadnutie do dokumentácie môžu vyššie spomenuté osoby splnomocniť akúkoľvek inú osobu. Toto plnomocenstvo však musí byť urobené v písomnej forme a podpis na ňom musí byť úradne osvedčený. V plnomocenstve musí byť uvedený aj rozsah splnomocnenia. Môže sa jednať napríklad o advokáta, ktorý zastupuje osobu pred správnymi orgánmi napríklad zastupovanie pacienta pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v otázke či bola poskytnutá starostlivosť správne (lege artis) alebo súdmi v súvislosti s náhradou škody na zdraví alebo nemajetkovou ujmou.

Na obsiahnutie celého okruhu osôb oprávnených na nahliadanie, je potrebné spomenúť, že takéto právo majú najmä subjekty verejného sektora a ich zamestnanci, najčastejšie za účelom kontrolnej činnosti, dozornej alebo posudkovej činnosti. Do úvahy prichádza napríklad ministerstvo zdravotníctva, lekár samosprávneho kraja, všeobecný lekár ministerstva vnútra pri prijímaní osoby do služobného pomeru, posudkový lekár ozbrojených síl SR pri výberovom konaní a podobne.

Dôležité je poznamenať, predovšetkým v súvislosti s ochranou oprávnených záujmov osoby, ktorej sa dokumentácia týka, že právo nahliadať majú aj znalci (napríklad ak sa na súde vedie trestné, či občianske konanie pri pochybení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti), ale aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, napr. pri prešetrovaní sťažnosti pacienta na postup zdravotníckych pracovníkov.

Právo žiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie má ešte širší okruh osôb, ako tomu bolo v prípade nahliadania. Okrem osôb, ktoré majú právo nahliadať (viď. vyššie), sú to aj osoby či štátne orgány, ktoré takýto výpis potrebujú napríklad na účely ďalšej liečby (iný lekár, ako ten čo vedie zdravotnú dokumentáciu), na účely odvodu do vojenskej služby, orgánom činným v trestnom konaní na účely súdnych konaní, inšpektorátu práce na účely vyšetrovania pracovného úrazu, orgánu na účely sociálnej pomoci a podobne. Výpis sa poskytuje v rozsahu účelu vyžiadania.

Každý komu sa sprístupnia alebo poskytnú údaje zo zdravotnej dokumentácie, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu.

Môže lekár odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie ?

Áno, ale len ak sa jedná o osobu, ktorej sa poskytuje psychiatrická zdravotná starostlivosť alebo starostlivosť v odbore klinická psychológia a nahliadnutie by negatívne ovplyvnilo liečbu tejto osoby. Ak takéto odmietnutie nie je odôvodnené alebo lekár odmietne nahliadnuť do dokumentácie z iných dôvodov, má osoba, ktorá sa domnieva, že odmietnutie bolo neoprávnené, možnosť domáhať sa svojho práva na nahliadnutie na súde.

Aký je postup pri zmene lekára? 

Osoba je oprávnená písomne odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj bez udania dôvodu. Ak sa tak osoba rozhodne, doterajší poskytovateľ  je povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  Lekár si musí uvedomiť, že zodpovednosť za stratu, zničenie alebo zneužitie údajov zo zdravotnej dokumentácie má práve on, preto sa neodporúča zveriť dokumentáciu pacientovi, aby ju zaniesol novému lekárovi, ale radšej odovzdanie zabezpečiť napríklad poštou.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 13681)