mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Krízová situácia, núdzový stav, obdobie pandémie – viete čo tieto pojmy znamenajú?

Mgr. Ján Pavlík   |   30.6.2020

Obdobie posledných mesiacov prinieslo také situácie, ktoré si vyžadujú osobitný režim fungovania našej krajiny. Tieto situácie, ako aj následný postup pre ich riešenie je upravený v rámci nášho právneho poriadku. Avšak, ešte prednedávnom sme nemali dôvod sa týmito situáciami zaoberať, keďže pojmy ako krízová situácia, núdzový stav, mimoriadna situácia alebo obdobie pandémie neboli súčasťou nášho každodenného života. Aj keď sa tieto pojmy častokrát chápu ako synonymá, nie je tomu tak. Tieto pojmy nachádzame priamo v zákonoch a pomenúvajú konkrétne situácie, ktoré môžu v rámci fungovania našej krajiny nastať. Chápať správny význam týchto pojmov má veľký význam z hľadiska toho, že v rámci týchto situácii sú rôznym subjektom, napríklad poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ukladané rôzne povinnosti si v nasledujúcich riadkoch priblížime význam týchto pojmov.

V posledných mesiacoch naprieč celou našou spoločnosťou, ako aj samotnými masmédiami kolovali pojmy, ktoré sme ešte prednedávnom vôbec nepoužívali. Avšak, pojmy ako krízová situácia, núdzový stav, mimoriadna situácia a podobné slovné spojenia majú konkrétny obsah vyjadrený zákonom, a predovšetkým ich následky majú dopad na práva a povinnosti rôznych subjektov, ktorými môžu byť v niektorých prípadoch aj samotní zdravotnícki pracovníci. Od plynutia týchto jednotlivých situácií sa odvíjajú ďalšie skutočnosti majúce vplyv na život samotných zdravotníckych pracovníkov.

V nasledujúcej riadkoch preto vysvetľujeme obsah jednotlivých pojmov a ich kontext na konkrétne situácie, s ktorými sme boli a s veľkou pravdepodobnosťou aj v blízkej budúcnosti budeme konfrontovaní.

KRÍZOVÁ SITUÁCIA

Krízová situácia je upravená ústavným zákonom. Pod pojmom krízová situácia mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len „krízová situácia") sa rozumie obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu.  Ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených zákonoch na riešenie krízovej situácie vyhlásiť:

a) výnimočný stav alebo

b) núdzový stav.

Počas krízovej situácie (za predpokladu že bol vyhlásený núdzový stav) môže vláda SR prijímať opatrenia zaväzujúce občanov a právnické osoby (napr. ambulancie a nemocnice), ukladať povinnosti (napr. pracovná povinnosť) a podobne.

VÝNIMOČNÝ STAV

Výnimočný stav v období COVID-19 ochorenia vyhlásený nebol. Len pre zaujímavosť uvádzame, že výnimočný stav na návrh vlády vyhlasuje prezident Slovenskej republiky. Ide o prípady, kedy došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k teroristickému útoku, k rozsiahlym pouličným nepokojom spojeným s útokmi na orgány verejnej moci, drancovaním obchodov a skladov alebo s inými hromadnými útokmi na majetok.

NÚDZOVÝ STAV

Núdzový stav vyhlasuje Vláda Slovenskej republiky (vláda SR) a to len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie.

Núdzový stav možno vyhlásiť:

a) len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území,

b) v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Lekáreň/Ambulancia na kľúč, Lekáreň/Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete, či je aktuálne v našej krajine vyhlásený núdzový stav, čo sa chápe pod pojmom mimoriadna udalosť, kedy sa vyhlasuje mimoriadna situácia a aké dôsledky má pre ambulancie a lekárne vyhlásené obdobie pandémie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 2531)