mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Čo je to nemajetková ujma?

Jana Böszörményiová   |   6.7.2016

Za nemajetkovú ujmu možno vo všeobecnom chápaní považovať akúkoľvek ujmu, ktorá pre poškodeného neznamená priamu stratu na majetku, čiže nie je vyjadriteľná v peniazoch. Postihuje teda inú ako majetkovú sféru osobnosti, sféru osobnostnú, ku ktorej nepochybne patrí aj citová (emocionálna) ujma.

Peniaze zohrávajú iba akúsi podpornú úlohu, slúžia ako prostriedok zmiernenia nemajetkovej ujmy. Ide hlavne o zásah do zdravia, cti, dôstojnosti, súkromia osoby, rodinného života a podobne. Spravidla následky tejto ujmy bývajú veľmi závažné a v konečnom dôsledku sa môžu prejaviť aj v majetkových pomeroch poškodeného. Občiansky zákonník ustanovuje, že fyzická osoba má právo domáhať sa najmä:

  • upustenia od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti (tzv. negatórna - zdržovacia žaloba)—účelom je dosiahnuť upustenie od neoprávneného konania, pričom podmienkou je, aby takýto zásah stále trval, resp. pokračoval, alebo aby existovala hrozba jeho opakovania.
  • toho, aby sa tieto následky zásahov odstránili (tzv. reštitučná žaloba) – účelom je obnovenie stavu, ktorý existoval pred neoprávneným zásahom, pričom podmienkou je to, aby tieto následky bolo možné ešte odstrániť.
  • toho, aby jej bolo poskytnuté primerané zadosťučinenie (tzv. satisfakčná žaloba vo forme morálnej alebo finančnej satisfakcie) – použije sa vtedy, ak nepriaznivý následok neoprávneného zásahu už vznikol.

Za primerané zadosťučinenie možno považovať napr. ospravedlnenie, odsúdenie v trestnom konaní, a pod.  

Právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch

Ak sa vyššie spomenuté zadosťučinenie javí ako nedostačujúce (najmä pôjde o prípady, kedy bola v značnej miere znížená dôstojnosť osoby), teda ak v danom prípade morálna satisfakcia nestačí, vtedy vzniká osobe aj právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. 

Súčasne s uplatnením nemajetkovej ujmy v peniazoch možno žiadať aj o náhradu utrpenej škody na zdraví. V takomto prípade existuje možnosť uplatnenia tzv. bolestného (poskytuje sa za bolesti spôsobené poškodením na zdraví, jeho liečením, odstraňovaním jeho následkov a sťažením zdravotnej pohody) alebo aj náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (odškodňuje sa, ak poškodenie na zdraví má preukázateľné nepriaznivé dôsledky na životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb).

Peňažná výška nemajetkovej ujmy

Výška náhrady pevne stanovená nie je, závisí od konkrétneho prípadu, a je na rozhodnutí súdu, ako sa s ňou vysporiada s prihliadnutím na závažnosť ujmy a na okolnosti, za ktorých vznikla. Teda možno konštatovať, že výška náhrady sa neurčuje podľa objektívnych, pevne stanovených pravidiel, preto súdom priznaná náhrada za porušenie toho istého práva za porovnateľných okolností môže mať rôznu výšku, pričom Občiansky zákonník minimálnu a maximálnu výšku náhrady nešpecifikuje.

Nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch sa premlčuje v lehote 3 rokov odo dňa, kedy sa právo mohlo uplatniť po prvý raz (napr. ak je pri dopravnej nehode dňa 1.1.2016 usmrtená osoba, nárok na túto náhradu je možné si uplatniť od tohto dňa až do 1.1.2019).

Jednotlivé prostriedky na ochranu osobnosti možno použiť jednak jednotlivo alebo aj kombinovane, a to v závislosti od intenzity zásahu do osobnostnej sféry človeka.

Ako pri náhrade škody, tak aj pri náhrade nemajetkovej ujmy musia byť splnené isté predpoklady vzniku zodpovednosti, a to:

  • zásah, ktorý je spôsobilý vyvolať nemajetkovú ujmu (nemusí ísť o konkrétne porušenie, postačuje ohrozenie práv),
  • vznik nemajetkovej ujmy,
  • príčinná súvislosť medzi zásahom a vznikom nemajetkovej ujmy,
  • zavinenie.

Nemajetková ujma nie je preukázateľná, resp. merateľná prístrojmi. Ujmu je možné iba pociťovať, pričom sa nemusí jednať iba o osobu, ktorej je ujma spôsobená, ale takúto ujmu môže cítiť ktokoľvek, komu na osobe poznačenej ujmou záleží (napr. ak dôjde k smrti jedného z členov rodiny, pozostalí môžu utrpieť ujmu vo forme smútku, šoku zo straty tejto osoby).

Musí ísť o ujmu závažnú, pričom k tomu, aby náhrada bola priznaná, je potreba skúmania toho, či danú ujmu v tej istej situácii alebo spoločenskom postavení by vnímala aj každá iná fyzická osoba.

K vzniku takejto nemajetkovej ujmy dochádza nespravodlivým konaním, ktoré sa prejavuje ako ohrozenie alebo porušenie určitých právnych povinností, ktoré často krát vyústia do takejto ujmy. Takéto konanie má priamy dopad na spôsob a kvalitu života poškodeného, na jeho spoločenské a rodinné vzťahy či osobný život.

Ujma môže spôsobiť v niektorých prípadoch aj psychiatrické problémy a závažne sťažiť pracovný život poškodeného. Sprevádza ju stres, frustrácia, úzkosť, trauma. Mnohokrát takáto ujma trvá až do smrti , t. j. osoba má doživotné následky. Avšak je nutné uviesť, že akékoľvek finančné odškodnenie nedokáže napraviť ujmu, ktorú daná osoba utrpela, resp. jej postavenie v spoločnosti alebo bolesť, ktorú si vytrpela. Hlavnou úlohou takejto ujmy je predovšetkým zmierniť, zoslabiť následky neoprávneného zásahu do práv fyzickej osoby.

(Počet prečítaní: 25410)