mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.

Bezúhonnosť právnickej osoby ako nová podmienka zaobchádzania s liekmi a zdravotníckymi pomôckami

Janka Boszorményiová   |   15.7.2016

Ďalšou významnou zmenou z oblasti zdravotníctva, ktorou sa budeme zaoberať, je zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami. Od 1. júla 2016 sa menia podmienky pre právnické osoby týkajúce sa tohto zaobchádzania.

Čo rozumieme pod pojmom „zaobchádzanie“?

Zaobchádzaním s liekmi a zdravotníckymi pomôckami sa podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (ďalej ako „zákon o liekoch“) rozumie:

 • výroba liekov,
 • príprava transfúznych liekov,
 • príprava liekov na inovatívnu liečbu,
 • veľkodistribúcia liekov,
 • poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
 • zabezpečovanie a kontrola kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok.

Zaobchádzať s liekmi môže jednak fyzická osoba, ktorá na to potrebuje povolenie a musí spĺňať určité podmienky ustanovené zákonom, ako vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, odborná spôsobilosť a bezúhonnosť. Táto činnosť je umožnená aj právnickej osobe. Novelou tohto zákona sa od 1. júla 2016 zmenili podmienky, ktoré musí právnická osoba spĺňať, aby jej bolo umožnené zaobchádzať s liekmi.

Ako to bolo predtým?

Pred týmto dátumom existovala iba podmienka ustanovenia si aspoň jedného odborného zástupcu. Odteraz je nutné, aby právnická osoba bola aj bezúhonná.

Čo je to bezúhonnosť?

Za bezúhonnú zákon o liekoch považuje osobu (či už fyzickú alebo právnickú), ktorá nebola právoplatne odsúdená

 • za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí:
  • zaobchádzaním s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
  • s omamnými látkami, s psychotropnými látkami,
  • s drogovými prekurzormi.
 • alebo za iný čin spáchaný úmyselne alebo na ktorú sa hľadí, že nebola za takýto trestný čin odsúdená ( t.j. odsúdenie bolo zahladené).

Ako sa bezúhonnosť preukazuje?

Na potvrdenie bezúhonnosti je potrené doložiť výpis z registra trestov, ktorý však nesmie byť starší ako 3 mesiace. Výpisom sa osoba preukazuje, či bola alebo nebola právoplatne odsúdená, pričom obsahuje všetky doteraz nezahladené odsúdenia, t.j. všetky aktuálne tresty, ktoré platia a ktoré trvajú.

(Počet prečítaní: 4071)