mediPRÁVNIK.sk

Ambulanciám a lekárňam hrozia sankcie pri nesplnení povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Ján Pavlík  14.9.2018

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) patrí medzi základné povinností, s ktorými sa musia zamestnávatelia okrem iných povinností vysporiadať. Oblasti BOZP je kladený veľký význam a z tohto dôvodu úprava tejto problematiky je zakotvená vo viacerých právnych predpisoch. Ambulancie a lekárne tak musia brať ohľad aj na povinností spojené s uplatňovaním povinností v oblasti BOZP, ktorých nesplnenie, môže mať za následok uloženie sankcie.

ČO JE TO BOZP?

BOZP plní jednu z najdôležitejších úloh, ktorou je zabezpečenie ochrany zdravia pre každého zamestnanca. Naplnenie tejto úlohy má byť zrealizované prostredníctvom vytvorenia takých pracovných podmienok, ktoré v čo najväčšej možnej miere znížia riziko nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu ako aj prostredia. Toto právo je dokonca zakotvené v Ústave SR, podľa ktorej zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, medzi ktoré patrí aj zabezpečiť ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.

TÝKA SA BOZP AMBULANCIÍ A LEKÁRNI?

BOZP sa týka každej právnickej osoby a každej fyzickej osoby, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, respektíve v obdobnom pracovnom vzťahu alebo uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov. V prípade ambulancií a lekárni je teda nesporné, že povinností v oblasti BOZP sú pre nich záväznými, ak majú aspoň jedného zamestnanca, ktorý vykonáva prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Podľa osobitného zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zamestnávateľovi vznikne základná povinnosť vykonať školenie zamestnanca o BOZP pri jeho prijatí do zamestnania a potom ho opakovať minimálne raz za dva roky, respektíve pri zmene pracovnej pozície, zavedení novej technológie alebo pracovného postupu. Po absolvovaní takéhoto školenia je potrebné dať podpísať zamestnancom formulár o konaní a absolvovaní školenia. Povinnosťou ambulancií a lekárni je zrozumiteľne a preukázateľne oboznámiť každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať tieto znalosti zamestnancov. Obsah oboznámenia musí byť prispôsobený charakteru práce vykonávanej zamestnancom ambulancie alebo lekárne.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby SEZAM sa dozviete, kto môže vykonávať školenie v oblasti BOZP a aké sankcie hrozia v prípade porušenia povinností.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň
(Počet prečítaní: 418)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame