mediPRÁVNIK chráni už 666 ambulancií a lekární.

Zmeny v oblasti vzdelávania a osobitných prípadov úhrady liekov

Mgr. Miriam Tipánová   |   18.6.2020

Národná rada SR schválila zákon č. 158/2020 Z. z. na základe ktorého došlo k zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti zdravotníctva v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami, ktoré súvisia s COVID-19.

Vzdelávanie podľa zákona 578/2004 Z. z.

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ustanovila, že ak počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 zdravotnícky pracovník, ktorý bol  zaradený do ďalšieho vzdelávania získal teoretické vedomosti a praktické zručnosti a vzdelávacia ustanovizeň usúdi, že boli získané podľa príslušného akreditovaného špecializačného študijného programu alebo príslušného akreditovaného certifikačného študijného programu, považujú sa za ďalšie vzdelávanie.

Osobitné prípady úhrad podľa zákona 363/2011 Z. z.

Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravín ustanovuje pravidlo, podľa ktorého  pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu musí zostať nezmenený pri zmene predajnej ceny:

a) lieku vo verejnej lekárni alebo v pobočke verejnej lekárne,

b) zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych pomôcok, verejnej lekárni alebo v pobočke verejnej lekárne,

c) dietetickej potraviny vo verejnej lekárni alebo pobočke verejnej lekárne,

d) zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov pri jej dodaní poskytovateľovi.

Novela zákona zaviedla, že do prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po troch kalendárnych mesiacoch nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola odvolaná mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19, sa vyššie uvedené pravidlo neuplatňuje pre liek, ktorého doplatok poistenca je vyšší ako 3 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

Účinnosť

Zákon č. 158/2020 Z. z. nadobudol účinnosť od 18. 6. 2020. Nájdete ho na linku: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/158/20200618.