mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

Zmeny v materiálno-technickom vybavení a personálnom zabezpečení mobilného odberového miesta

Mgr. Lenka Kavarniková   |   24.8.2021

S účinnosťou od 20.augusta 2021 dochádza k zmene v podmienkach materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia mobilných odberových miest (MOM). Zmeny sa týkajú aj miest, kde je možné vykonávať testy na zistenie prítomnosti ochorenia COVID-19.

MOM NA VYKONÁVANIE RT-PCR TESTOV

V prípade vykonávanie RT-PCR testov sa vyžaduje, aby z personálneho hľadiska bola MOM zabezpečená dvoma zdravotníckymi pracovníkmi vykonávajúcimi zdravotnícke povolanie:

1. lekár

2. zubný lekár

3. zdravotnícky záchranár

4. sestra

5. zdravotnícky asistent

Nevyžaduje sa už prítomnosť profesionálneho vojaka, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie a zároveň sa umožňuje, aby aj zubný lekár mohol vykonávať odbery vzoriek na RT-PCR testy. Z hľadiska personálneho má byť prítomná aj jedna plnoletá osoba ako administratívny pracovník.

Z hľadiska materiálno-technického vybavenia MOM je najväčšou zmenou to, že základným funkčným priestorom MOM môže byť pojazdné zariadenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, unimobunka, stan (rozmery 6,1 m x 2,4 m x 2,5 m) alebo interiérový priestor v budove.

Z hľadiska ochranných prostriedkov zdravotníckych pracovníkov v MOM sa vyžaduje namiesto ochrannej kombinézy už len jednorazový chirurgický plášť a jednorazová čiapka na hlavu.

MOM NA VYKONÁVANIE ANTIGÉNOVÝCH TESTOV

Pre MOM, v ktorých sa vykonáva testovanie na prítomnosť antigénov ochorenia COVID-19 sa z hľadiska personálneho zabezpečenia vyžaduje rovnaké obsadenie zdravotníckymi pracovníkmi ako v MOM vykonávajúcom RT-PCR testy. V tomto prípade je potrebná tiež len jedna plnoletá fyzická osoba ako administratívny pracovník (predtým sa vyžadovala prítomnosť 3 takýchto osôb).

Z hľadiska materiálno-technického vybavenia MOM vykonávajúceho antigénové testy sa vyžaduje v podstate tiež to isté ako pri MOM vykonávajúcich RT-PCR testy s menšími odchýlkami (nie je potrebná chladnička na uchovávanie odobratých vzoriek, keďže sa testy vyhodnocujú ihneď).

Jednotne sú pre všetky osoby, ktoré pracujú v MOM na antigénové testy (zdravotnícki pracovníci, osoby vyhodnocujú testy a osoby zabezpečujúce administratívne úkony), stanovené osobné ochranné pracovné prostriedky, a to:

1. dva páry rukavíc,

2. jednorazový chirurgický plášť a jednorazová čiapka na hlavu,

3. ochrana očí, ktorou sú ochranné okuliare očí alebo ochranný plastový tvárový štít,

4. tvárový respirátor FFP2 alebo FFP3; ak má tvárový respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým ochranným rúškom.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Kompletné znenie vyhlášky MZ SR č. 324/2021 Z.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta v znení neskorších predpisov nájdete na tomto odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/324/20210820.

(Počet prečítaní: 1004)