Mediprávnik chráni už 637 ambulancií a lekární.

Vzťah poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti a záchrannej zdravotnej služby

Mgr. Ján Pavlík   |   5.11.2019

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ukladá povinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti povinnosť bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby. Ústavné zdravotnícke zariadenie častokrát nemusí z objektívnych príčin byť pripravené poskytnúť dostačujúcu, následnú zdravotnú starostlivosť o pacienta privezeného záchrannou zdravotnou službou. Tieto zdanlivo jednoduché ustanovenia však v praxi spôsobujú oprávnené otázky u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, kde sa nachádzajú mantinely konania, ktoré je možné kvalifikovať ako v súlade so zákonom.

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vo svojich ustanoveniach upravuje povinnosť v prvom rade pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti všeobecne, a to tak, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má bez zbytočného odkladu povinnosť každej osobe poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby.

Ten istý zákon však upravuje bližšie povinnosť týkajúcu sa záchrannej zdravotnej služby pre okruh poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (napríklad nemocnica). Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti má povinnosť bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

Pojem „bez zbytočného odkladu“

Pojem „pojem bez zbytočného odkladu“ s odkazom na vyššie uvedené tvorí podstatný aspekt splnenia si zákonnej povinnosti, či už zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti všeobecne, respektíve poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Definíciu slovného spojenia „bez zbytočného odkladu“ v zákone nenachádzame a ani synonymá tohoto spojenia (neodkladne a podobne) používané v iných právnych predpisoch neponúkajú presný výklad tohto pojmu. Súdy ako aj právnická literatúra sa však o ustálenie obsahu, prípadne o špecifikovanie definičných parametrov tohoto slovného spojenia už pokúsili. V skratke, na základe tohto je možné  prijať závery, že pojem bezodkladne nie je možné stotožňovať s pojmom ihneď a taktiež, že ďalším znakom tohoto pojmu je istá doba (časový úsek).

Z tohto dôvodu sa prikláňame k možnosti, že nie je možné paušalizovať obsah pojmu „bez zbytočného odkladu“ stanovením akejsi všeobecnej lehoty úplne pre všetky prípady. Je nutné vždy prihliadať na okolností konkrétnej situácie, v ktorej sa povinnosť, na splnenie ktorej zákonodarca stanovil lehotu takýmto spôsobom, má splniť. Pojem je možné vyložiť pomocou ekvivalentov ako „pri najbližšej možnej príležitosti“ alebo „ihneď ako je to možné“, či „v najkratšom čase s prihliadnutím na okolností“.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, aký postup by mal zvoliť poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie svojej dostatočnej právnej ochrany pre prípad, že z objektívnych príčin nie je pripravený poskytnúť dostačujúcu, následnú zdravotnú starostlivosť o pacienta privezeného záchrannou zdravotnou službou.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac