mediPRÁVNIK chráni už 727 ambulancií a lekární.

Výkon prehliadok mŕtvych tiel a odporúčaný postup v čase pandémie

Mgr. Ján Pavlík   |   11.9.2020

Prehliadka mŕtveho tela sa realizuje za účelom zistenia času a príčiny úmrtia osoby. Prehliadka mŕtveho tela je vykonávaná buď v zariadení poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak k úmrtiu osoby došlo práve v takomto zariadení, alebo mimo neho, ak k úmrtiu osoby došlo mimo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti. V tomto článku si bližšie priblížime organizáciu, kto tieto prehliadky môže vykonávať, aké postupy musí dodržať a v neposlednom rade si priblížime, aké odporúčania vydal hlavný hygienik pri obhliadkach mŕtvych tiel v súvislosti s ochorením COVID-19.

KTO ZABEZPEČUJE PREHLIADKY MŔTVYCH TIEL?

Systém prehliadok mŕtvych tiel je od 1. januára 2018 založený na dvoch možných spôsoboch zabezpečenia u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj mimo nich, a to:

  • prostredníctvom organizátora,
  • mimo organizátora (podľa rozpisu lekárov na základe dobrovoľnosti alebo určenej povinnosti).

Organizátorom sa môže stať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má platné povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

Dôležité postavenie v oblasti výkonu prehliadok mŕtvych tiel, ako aj dozor nad dodržiavaním zákonného postupu, zastáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou okrem iného plní nasledujúce úlohy v oblasti prehliadky mŕtvych tiel:

  • organizuje školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a vydáva osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel,
  • vyhlasuje verejné obstarávanie na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s fyzickou osobou alebo právnickou osobou (organizátorom) pre každé územie samosprávneho kraja samostatne,
  • ak úrad na základe verejného obstarávania neuzavrel zmluvu o zabezpečení prehliadok mŕtvych tiel pre územie niektorého samosprávneho kraja alebo jedna zo zmluvných strán odstúpila od zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, alebo ak uplynie platnosť zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, úrad vyhlasuje ďalšie verejné obstarávanie,
  • uzatvára zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel na základe verejného obstarávania s jedným organizátorom prehliadok mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj samostatne,
  • vypracúva rozpis vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, v prípade, že nedošlo k uzatvoreniu zmluvy s organizátorom,
  • uhrádza úhradu za vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť.

VYHOTOVENIE ROZPISU PRI ABSENCII ORGANIZÁTORA

V čase, ak nie je pre príslušný samosprávny kraj uzatvorená platná a účinná zmluva o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s organizátorom, prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sa vykonávajú na základe rozpisu úradu. Úrad vyhotoví rozpis tak, aby úplne zabezpečil nepretržité vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na území samosprávneho kraja.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete, či je povinnosťou všeobecných lekárov a lekárov špecialistov akceptovať zaradenie do rozpisu úradu, aké sú povinnosti prehliadajúceho lekára a aké odporúčania platia pre prehliadajúcich lekárov v čase pandémie ochorenia COVID-19.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac