mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Postup všeobecných lekárov a pediatrov pri potvrdeniach týkajúcich sa vodičských oprávnení

Mgr. Ján Pavlík   |   23.10.2020

Medzi služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti patrí aj vypracovanie  lekárskych potvrdení o zdravotnej spôsobilosti osôb. Lekári vypracovaním lekárskych potvrdení deklarujú zdravotnú spôsobilosť osôb na vykonávanie rôznych činností. Z tohto dôvodu majú lekári pri posudzovaní povinnosť dodržiavať zákonom stanovené požiadavky a postupy. V nasledujúcich riadkoch si priblížime povinnosti a postup všeobecných lekárov a pediatrov pri jedných z najčastejšie vydávaných lekárskych potvrdení, a to potvrdení týkajúcich sa zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel.

SPÔSOBILOSŤ NA VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA

Medzi podmienky, ktoré  sú posudzované pri udelení vodičského oprávnenia okrem odbornej spôsobilosti, psychickej spôsobilosti patrí aj posúdenie samotnej zdravotnej spôsobilosti žiadateľa. Práve posúdeniu zdravotnej spôsobilosti sa budeme venovať v nasledujúcich riadkoch.

ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ

Pod pojmom zdravotná spôsobilosť sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo.

Zdravotnú spôsobilosť žiadateľa o vydanie vodičského oprávnenia sa  preukazuje potvrdením o výsledku lekárskej prehliadky, ktoré vydáva na základe výsledku lekárskej prehliadky lekár:

  • so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu a poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých
  • o špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý je registrovaný podľa osobitného predpisu a poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast

Registráciou podľa osobitného predpisu sa rozumie registrácia lekára v registri zdravotníckych pracovníkov vedených Úradom pre dohľad podľa zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou

LEKÁRSKA PREHLIADKA

Lekárskej prehliadke je povinný podrobiť sa:

a) žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia a
b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona o cestnej premávke.

Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s vodičským oprávnením je povinná predložiť posudzujúcemu lekárovi aj príslušné rozhodnutie.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete, čo posudzuje lekár v rámci lekárskej prehliadky, aký je postup posudzujúceho lekára a čo znamená, že osoba je zdravotne spôsobilá na vedenie motorového vozidla.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1715)