mediPRÁVNIK chráni už 1743 ambulancií a lekární.

Novelizácia vyhlášky o dispenzarizácia a frekvencií vyšetrení

Mgr. Ján Pavlík   |   19.2.2021

Ministerstvo zdravotníctva vydalo vyhlášku, ktorou dochádza k zmene v pôvodnej vyhláške, ktorá ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu. Zmenený obsah vyhlášky nadobudol účinnosť 15. februára.

Ministerstvo zdravotníctvo vydalo vyhlášku č. 62/2021 Z. z., ktorá s účinnosťou od 15. februára mení obsah pôvodnej vyhlášky č. 127/2014 Z. z. Obsahom vyhlášky je zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu. 

Prijatou vyhláškou dochádza k nasledovným zmenám:

  • V prílohe sa vypúšťajú riadky 48 (psychózy) a 51 až 53 (Mentálna retardácia s poruchami správania, suicidálne správanie, osoby so závislosťou od omamných a psychotropných látok)
  • V prílohe v novooznačenom riadku 48 Demencie, organické psychosyndrómy, mozgové dysfunkcie v stĺpci „Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu“ sa za slovom „neurológ“ vypúšťa čiarka a slová “neuropsychiater, psychiater, detský psychiater”.
  • V prílohe riadku 49 Psychosomatické poruchy (mentálna anorexia a iné) v stĺpci „Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu“ sa za slovom „endokrinológ“ vypúšťa čiarka a slová „psychiater, detský psychiater“.

Kompletné znenie novelizovanej vyhlášky účinnej od 15. februára si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/127/20210215.html

(Počet prečítaní: 935)