mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Na spracúvanie údajov v zdravotnej dokumentácii sa nevyžaduje súhlas pacienta

JUDr. Miriam Tipánová   |   11.12.2020

V praxi sa môže stať, že ambulancia spracúva osobné údaje pacientov či svojich zamestnancov na nesprávnych právnych základoch, čo môže mať za následok udelenie sankcie zo strany úradu na ochranu osobných údajov. Právna úprava základov pri spracúvaní osobných údajov je obsiahnutá v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( ďalej len ako „nariadenie GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na obsiahlosť problematiky sa v texty zameriame na jeden právny základ a to súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Každé spracúvanie osobných údajov musí byť zákonné a spravodlivé. Zákonné a spravodlivé spracúvanie osobných údajov môže ambulancia, nemocnica dosiahnuť len v prípade, ak splní požiadavky transparentného spracúvania osobných údajov. To znamená, že ambulancia, nemocnica informujú včas dotknutú osobu, teda pacienta v zrozumiteľnej podobe o získavaní jej osobných údajov na účely spracúvania, na ktoré sú získavané. Všetky informácie, súvisiace so spracúvaním osobných údajov, ktoré je povinná ambulancia, nemocnica pacientovi poskytnúť musia byť zrozumiteľné, v ľahko dostupnej forme, ľahko pochopiteľné, formulované jasne a jednoducho. Ide o jedno z práv dotknutej osoby.

Podľa nariadenia GDPR ambulancie majú k dispozícií nasledovné právne základy:

a) súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,

b) spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy,

c) spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,

d) spracovanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

e) spracovanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

f) spracovanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete podstatné informácie o súhlase so spracúvaním osobných údajov a naše odporúčania.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 898)