mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Lekárne, ambulancie počas krízovej situácie nemusíte plniť niektoré povinnosti v rámci pracovnej zdravotnej služby

Mgr. Miriam Tipánová   |   14.4.2020

Ako sme už písali v predchádzajúcom článku Národná rada SR schválila zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Okrem iných bol zmenený a doplnený aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý upravuje povinnosť lekárne a ambulancie si zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu a v rámci ochrany zdravia pri práci im vymedzuje mnoho povinností.

Zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti s ochranou zdravia pri práci v období krízovej situácie súvisiacej so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa týkajú viacero oblastí, no my sa zameriame na povinnosti, ktoré súvisia s pracovnou zdravotnou službou.

Pred tým ako začneme si vymedzíme základné skutočnosti, ktoré by ste mali vedieť o pracovnej zdravotnej službe, teda 1/ čo je vlastne pracovná zdravotná služba 2/ aký je jej cieľ a 3/ kto ju vykonáva.

Čo je pracovná zdravotná služba?

Pracovná zdravotná služba je odbornou a poradenskou službou pre zamestnávateľov a to v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad zameraný najmä na predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou u zamestnancov. Jej hlavným cieľom je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania.

Lekárne, ambulancie aj vy musíte mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu

Pracovnú zdravotnú službu je povinný na svoje náklady zabezpečiť zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva, v súkromnom, štátnom i verejnom sektore a to bez ohľadu na to, či ide o veľký, stredný alebo malý podnik, alebo či ide o organizáciu. Táto povinnosť sa dokonca vzťahuje aj na fyzické osoby – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby, t. j. aj na samostatne zárobkovo činné osoby.

Čo to pre vás znamená?

To znamená, že každá lekáreň aj ambulancia je povinná si zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu bez ohľadu nato, či poskytuje lekárenskú starostlivosť/zdravotnú starostlivosť vo forme právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa.

Bezpečnostný technik ju nemôže vykonávať

Chceli by sme vás upozorniť, že už dlhšie obdobie pracovnú zdravotnú službu vykonávajú len vybraní zdravotnícki pracovníci. Ide o:

a) lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo,

b) verejného zdravotníka, alebo

c) zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej zdravotnej služby.

V tejto súvislosti  je potrebné upozorniť na to, že súčasné znenie zákona nepripúšťa vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby bezpečnostným technikom, autorizovaným bezpečnostným technikom alebo bezpečnostnotechnickou službou pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie už od roku 2017 (zmena oproti stavu pred 1.12.2017).

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, aké povinnosti lekáreň a ambulancia si nemusia splniť vzhľadom na krízovú situáciu.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1109)