mediPRÁVNIK chráni už 666 ambulancií a lekární.

Koľko kreditov v rámci sústavného vzdelávania sú povinní získať zamestnanci lekárne?

Mgr. Ján Pavlík   |   18.6.2020

Zdravotnícki pracovníci pracujúci v lekárni majú povinnosť sústavne sa vzdelávať v rámci výkonu svojho povolania. Účelom sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Kritérium hodnotenia zdravotníckych pracovníkov v rámci sústavného vzdelávania sú získavané kredity. Aký počet kreditov, aké pravidlá platia pri získavaní kreditov a ako prebieha sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v čase pandémie si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Farmaceuti a farmaceutickí laboranti patria medzi tých zdravotníckych pracovníkov, ktorí musia absolvovať povinné sústavné vzdelávanie. Kritérium hodnotenia sú získané kredity za absolvované sústavné vzdelávanie. Zabezpečenie sústavné vzdelávanie pre týchto zdravotníckych pracovníkov je zákonnou povinnosťou zamestnávateľa a komory v ktorej je príslušný zdravotnícky pracovník registrovaný. Toto vzdelávanie musia zo zákona zabezpečovať samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznávanými odbornými spoločnosťami, respektíve s profesiovými združeniami a poskytovateľmi.

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania  alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách. O tom, či študijný programom bude akreditovaný rozhoduje Ministerstvo zdravotníctva. Neakreditovanou vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita.

Potrebný počet kreditov

Počet kreditov, ako aj pravidlá získavania týchto kreditov, ktoré musia dosiahnuť je stanovený podzákonným predpisom, konkrétne vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74 z roku 2019.

Z ustanovení predmetnej vyhlášky vyplýva, že počet kreditov, ktoré musí dosiahnuť farmaceut a  farmaceutický laborant pracujúci v lekárni je najmenej 50, za príslušné hodnotené obdobie. Ak zdravotnícky pracovník získa tento počet kreditov v rámci sústavného vzdelávania za hodnotené obdobie je ohodnotení výsledkom hodnotenia „splnil“.  V prípade, ak zdravotnícky pracovník v hodnotiacom období nezíska najmenej 50 kreditov bude hodnotený výsledkom „nesplnil“. V takomto prípade, príslušná komora v hodnotení uloží zdravotníckemu pracovníkovi, aby najneskôr do šiestich mesiacov odstránil zistené nedostatky.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM, sa dozviete, aké obdobie sa chápe pod pojmom hodnotené obdobie, aké pravidlá sa aplikujú v prípade prerušenia alebo zrušenia registrácie zdravotníckeho pracovníka v príslušnej komore, pravidlá pre získavanie kreditov v rámci sústavného vzdelávania pre farmaceuta a farmaceutického laboranta a ako prebieha sústavné vzdelávanie v čase pandémie ochorenia COVID-19.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac