Mediprávnik chráni už 531 ambulancií a lekární.

Falšovanie a pozmeňovanie zdravotnej dokumentácie ako trestný čin

Ján Pavlík  1.3.2019

Do 27. februára 2019 bolo možné pripomienkovať návrh novely, ktorou sa má Trestný zákon rozšíriť o nový trestný čin „falšovanie a pozmeňovanie zdravotnej dokumentácie“. Novela zákona tak z medzirezortného pripomienkového konania mieri do štádia jeho vyhodnotenia. Z dôvodovej správy k predmetnej novele vyplýva, že dôvodom zavádzania novej skutkovej podstaty trestného činu je absencia trestnoprávnej zodpovednosti za manipuláciu s údajmi, ktoré sú obsiahnuté v zdravotnej dokumentácii.

Falšovanie a pozmeňovanie zdravotnej dokumentácie

Novela prichádza s tým, že za falšovanie zdravotnej  dokumentácie sa má považovať úplné vyhotovenie, ktoré má vyvolať dojem, že bola predpísaným spôsobom vydaná príslušným zdravotníckym pracovníkom.

Za pozmeňovanie dokumentácie sa má považovať vykonanie podstatnej zmeny jej obsahu, či odstránenie určitých údajov.  Nebude podstatné, akým spôsobom sa zmena vykoná, či prepísaním, doplnením, odstránením alebo vymazaním údajov.

Zo znenia návrhu vyplýva, že trestný čin falšovania a pozmeňovania zdravotnej dokumentácie bude dokonaný vyhotovením nepravej, respektíve nepravdivej zdravotnej dokumentácie, alebo podstatným pozmenením jej obsahu. Časť znenia skutkovej podstaty tohto trestného činu konkrétne „v úmysle, aby sa použili ako pravé“ vyjadruje pohnútku páchateľa (ktorý falšuje alebo mení obsah). Pre dokonanie činu nebude podstatné, či došlo k použitiu takejto zdravotnej dokumentácie alebo nie. Nebude dôležité ani to, či sfalšovanú alebo pozmenenú zdravotnú dokumentáciu má použiť páchateľ alebo iná osoba. Páchateľom tohto trestného činu teda môže byť akákoľvek osoba.

Trestný čin v prípade zdravotníckych pracovníkov

Návrh novely trestného zákona pri tomto trestnom čine myslí aj na zdravotníckych pracovníkov. Návrh novely navrhuje zdravotníckych pracovníkov sankcionovať prísnejšie v súvislosti so zneužitím svojho postavenia. Dôvodom má byť záujem na riadnom vedení zdravotnej dokumentácii, na dôvere v pravosť a pravdivosť všetkých údajov v zdravotnej dokumentácii.

Trestný čin v prípade zdravotníckych pracovníkov má byť dokonaný vyhotovením nepravdivej alebo hrubo skresľujúcej  zdravotnej dokumentácie, alebo vyhotovením zdravotnej dokumentácie so zamlčaním podstatných skutočností o svojom zdravotnom stave alebo zdravotnom stave iného.  Z pohľadu trestného práva to znamená, že prísnejší postih bude hroziť špeciálnemu subjektu, teda nie akejkoľvek osobe, ale len lekárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý zneužije svoje postavenie.

Návrh novely sa ale stretol aj s negatívnymi reakciami. Odôvodnenie, že zavedenie tohto nového trestného činu z dôvodu absencie trestnoprávnej zodpovednosti za manipuláciu s údajmi, ktoré sú obsiahnuté v zdravotnej dokumentácii je spochybňované tým, že toto konanie je možné subsumovať pod už existujúce skutkové podstaty trestných činov (napr. poškodzovanie cudzích práv, poškodzovanie zdravia, podvod). Kritizované je aj to, akým spôsobom sa bude posudzovať samotná nepravdivosť zdravotnej dokumentácie. Je tomu tak z dôvodu, že zdravotný stav pacienta sa s postupom času vyvíja a jediným dôkazom o ňom je zdravotná dokumentácia. Z toho vyplýva, že pri tomto trestnom čine by bolo potrebné preukázať, že zdravotný stav pacienta bol v skutočnosti iný, ako je zdokumentovaný v zdravotnej dokumentácii, čo môže byť s poukazom na vyššie uvedené prinajmenšom problematické.

(Počet prečítaní: 1292)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame