mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Dovolené interakcie medzi farmaceutickou spoločnosťou a lekárom/lekárnikom

JUDr. Katarína Tomková   |   29.8.2019

Interakcie medzi farmaceutickými spoločnosťami prostredníctvom ich obchodných zástupcov/reprezentantov a zdravotníckymi pracovníkmi sú prísne regulované s cieľom zamedziť vplyvu na predpisovanie liekov, vydávanie liekov a v konečnom dôsledku spotrebu liekov. Vzťahy sú upravené v zákone o liekoch a rovnako v zákone o reklame, ktorý za reklamu lieku považuje samotnú návštevu reprezentanta v ambulancii alebo lekárni za účelom propagácie lieku, poskytovanie vzoriek alebo preplatenie nákladov za účasť na vedeckom kongrese (registračné poplatky, doprava, ubytovanie, strava).

Vzťahy medzi farmaceutickou spoločnosťou a lekárom/lekárnikom

Pre lekárov alebo lekárnikov môže byť zložité vyznať sa v spletí právnych predpisov a vyhodnotiť, ktorá interakcia s farmaceutickou spoločnosťou je v poriadku a kedy už lekárovi alebo lekárnikovi hrozí riziko a mal by sa jej vyvarovať.

Slovenské právne predpisy sú pomerne prísne a lieková politika je čoraz viac regulovaná európskymi právnymi predpismi. V prípade nedovolenej interakcie lekára alebo lekárnika hrozí sankčné a reputačné riziko najmä pre farmaceutickú spoločnosť. Z tohto dôvodu stretnutia medzi reprezentantmi a zdravotníckymi pracovníkmi podliehajú častokrát schvaľovaniu compliance oddelením danej spoločnosti.

Zákon o reklame nám vymedzuje čo rozumieme pod reklamou liekov adresovanej odborníkom a v tomto článku sa budeme bližšie venovať práve interakciám, ktorým sa venuje zákon o reklame.

Čo rozumieme pod reklamou liekov

Na prvé počutie sa môže zdať, že pod reklamou liekov rozumieme len letáky, z ktorých je možné identifikovať, že ide o reklamu liekov s cieľom uplatnenia liekov na trhu. Zákon o reklame (ktorý vychádza z európskej smernice 83/2001, ktorou sa ustanovuje zákonník spoločenstva o humánnych liekoch) považuje za reklamu lieku:

- ak osobu oprávnenú predpisovať lieky (lekár, zubný lekár) alebo osobu oprávnenú vydávať lieky ( farmaceut, farmaceutický laborant) navštívi obchodný zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku (zjednodušene farmaceutickej spoločnosti) s cieľom propagácie liekov;

- ak sú poskytované vzorky liekov;

- ak je poskytovaný dar alebo stimul smerujúci k predpisovaniu/vydávaniu liekov;

- ak farmaceutická spoločnosť sponzoruje propagačné podujatie;

- ak farmaceutická spoločnosť sponzoruje vedecký kongres.

Do všetkých týchto interakcii je lekár, zubný lekár, farmaceut, farmaceutický laborant (ďalej ako odborníci) pomerne často zapájaný, i keď nie vždy si to uvedomuje. Preto sa budeme bližšie venovať jednotlivých vzťahom medzi farmaceutickou spoločnosťou a odborníkmi.

Vždy je však potrebné mať na pamäti, že odborník si vždy musí zachovávať svoje odborné a nestranné postavenie vo vzťahu k prepisovaniu/výdaju liekov.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň  a mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, za akých podmienok môže reprezentant navštevovať ambulanciu a lekáreň, ako postupovať pri poskytovaní vzoriek liekov, ako je to s poskytovaním darov a stimulov smerujúcich k predpisovaniu liekov alebo vydávaniu liekov a ako je to s účasťou na propagačných podujatiach alebo vedeckých konferenciách, ktoré sú sponzorované farmaceutickou spoločnosťou.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1350)