mediPRÁVNIK chráni už 675 ambulancií a lekární.

Ambulancie a lekárne pozor! Chystajú sa kontroly zo strany samosprávnych krajov

Mgr. Miriam Tipánová   |   23.1.2020

Podľa hovorkyne predsedu Košického samosprávneho kraja Anny Terezkovej sa v tomto roku zintenzívnia kontroly v zdravotníckych a lekárenských zariadeniach. Dôvodom sú pribúdajúce podnety od občanov, ktoré sa týkajú možného porušovania pravidiel poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Kompetenciu dozornej činnosti ukladá samosprávnemu kraju paragraf 46 zákona o zdravotnej starostlivosti. Úrady samosprávnych krajov sú povinné prešetriť všetky doručené podnety zo strany pacientov, ktorí majú podozrenie, že im nebola poskytnutá zákonom stanovená zdravotná alebo lekárenská starostlivosť.

Najviac podnetov od obyvateľov kraja sa týka:

a) nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie,

b) nedodržiavania ordinačných hodín,

c) odmietnutia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

d) neoprávneného výberu poplatkov,

e) nedodržiavania materiálno-technického vybavenia, personálneho zabezpečenia,

f) nedodržiavania hlásenia neprítomnosti na ambulanciách.

Kraj oznámil, že vykoná kontrolnú činnosť primárne u poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a v jednotlivých odboroch špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Následne bude pokračovať v dozornej činnosti aj u ostatných poskytovateľov.

Na základe podnetov od občanov sa zameria aj na kontroly v úseku humánnej farmácie, teda na poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, výdajní zdravotníckych pomôcok a výdajní audioprotetických pomôcok. Popri kontrolách na základe podnetov od občanov vykoná kraj aj preventívny dozor.

Zdroj: www. vucke.sk

(Počet prečítaní: 532)