mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Ako zmeniť údaje v povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia?

Mgr. Michal Novák   |   21.11.2019

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa môže slobodne rozhodnúť, že ukončí svoju činnosť a požiada o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. V akom časovom predstihu musí lekár o zrušenie požiadať? Komu má adresovať svoju žiadosť a aké náležitosti musí spĺňať? Pozor! Samosprávny kraj vám môže zrušiť povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia aj priamo zo zákona.

Zrušenie povolenia v celom rozsahu

Samosprávny kraj, ktorý ambulancii povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydal, na žiadosť ambulancie toto povolenie aj zruší. Žiadosť o zrušenie povolenia musíte podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiadate povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti zrušiť. V žiadosti je potrebné uviesť:

- Identifikáciu povolenia na základe ktorého prevádzkujete zdravotnícke zariadenie (číslo povolenia, dátum vydania a dátum nadobudnutia právoplatnosti),

- Identifikáciu žiadateľa (názov právnickej osoby, jej sídlo a IČO),

- Identifikáciu rušených zdravotníckych zariadení,

- Deň, ku ktorému požadujete povolenie zrušiť,

- Informáciu o tom, či požadujete iba zrušiť zdravotnícke zariadenie iba v konkrétnej časti alebo povolenie v celom rozsahu.

Vzor žiadosti o zrušenie ambulancie nájdete na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja, podľa toho, ktorý samosprávny kraj vám povolenie vydal.

Lehota na rozhodnutie

Samosprávny kraj rozhodne o zrušení povolenia do 30 dní od začatia konania.

Čo so zdravotnou dokumentáciou pacientov po zrušení povolenia?

Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti po zrušení povolenia povinný bezodkladne dohodnúť postup pri odovzdaní zdravotnej dokumentácie s lekárom samosprávneho kraja a umožniť mu prevzatie zdravotnej dokumentácie do úschovy. Do doby, pokiaľ dôjde k odovzdaniu zdravotnej dokumentácie je poskytovateľ povinný ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k jej zneužitiu.

Samosprávny kraj zruší povolenie aj priamo zo zákona

Samosprávny kraj priamo zo zákona pristúpi k zrušeniu povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ak zistí, že ste povolenie získali na základe nepravdivých údajov, alebo vaša ambulancia prestala spĺňať podmienky na vydanie povolenie (napríklad ak prídete o licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo z nejakého dôvodu stratíte právo užívať priestory, v ktorých zdravotná starostlivosť poskytujete).

Ďalším dôvodom na zrušenie povolenia je situácia, keď vašej ambulancii samosprávny kraj dočasne pozastavil činnosť a nariadil odstrániť určité nedostatky a vy v stanovenej lehote nezjednáte nápravu. Samosprávny kraj pristúpi k zrušeniu povolenia aj v prípade, ak nezačnete prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia. Rovnako samosprávny kraj zruší povolenie aj vtedy, ak v lehote troch mesiacov od vydania povolenia nepreukážete samosprávnemu kraju, že spĺňate podmienky personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia ambulancie.

Rovnako tvrdo bude samosprávny kraj postupovať aj v situácii, ak ste určili náhradného odborného zástupcu v rozpore so zákonom alebo ak ste o oznámení o určení odborného zástupcu uviedli nepravdivé údaje.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, ako postupovať v prípade, ak chcete vykonať zmeny vo vašom povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a aké prílohy je potrebné k jednotlivým žiadostiam o zmenu priložiť.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1862)