Mediprávnik chráni už 553 ambulancií a lekární.

Ako je to s úhradami zdravotných poisťovni pre lekárne po novom

JUDr. Katarína Tomková  4.9.2019

Od júna 2019 sa meniť spôsob zúčtovania lekárni. Lekárne boli povinné prejsť zo zasielanie dávok lekárskych predpisov na zasielanie dispenzačných záznamov.

Povinnosť zdravotných poisťovni uzatvoriť zmluvy s lekárňami

Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom lekárenskej starostlivosti (lekárňou). V súvislosti s úpravou legislatívy lekárne obdŕžali buď nové zmluvy alebo dodatky k tým pôvodným.

Povinné zúčtovanie na základe dispenzačných záznamov

Zmena legislatívy priniesla nový spôsob zúčtovania lekárni spočívajúci v tom, že lekárne už nezasielajú dávky lekárskych predpisov, ale zúčtovanie je vykonávané na základe dispenzačných záznamov. Podkladom na úhradu poskytnutej lekárenskej starostlivosti tak sú dispenzačné záznamy vytvorené lekárňou. Uvedené sa týka nie len lekárni (okrem očných optík), ale aj výdajní zdravotníckych pomôcok vo vzťahu k všetkým trom zdravotným poisťovniam.

Dotknuté ustanovenie (§ 8 ods. 16 zákona 581/2004 Z. z.):

„Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti poskytnutú lekárenskú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorenej podľa § 7 ods. 3. Podkladom na úhradu poskytnutej lekárenskej starostlivosti sú dispenzačné záznamy vytvorené poskytovateľom lekárenskej starostlivosti; to sa nevzťahuje na starostlivosť poskytnutú očnou optikou.“

V súvislosti s touto legislatívnou zmenou pristúpili zdravotné poisťovne k uzatváraniu dodatkov k existujúcim zmluvám o poskytovaní lekárenskej starostlivosti, respektíve k uzatvoreniu nových zmlúv. O dodatkoch k zmluvám sme si viac povedali tu: 

Nové dodatky k zmluvám o poskytovaní lekárenskej starostlivosti.

Dispenzačný záznam

Dispenzačný záznam je lekárnikom vytvorený elektronický záznam o vydaní humánneho lieku alebo dietetickej potraviny, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, alebo lekársky poukaz, v elektronickej zdravotnej knižke v rozsahu preskripčného záznamu alebo lekárskeho predpisu, ak ide o výdaj humánneho lieku alebo dietetickej potraviny, alebo v rozsahu lekárskeho poukazu, ak ide o zdravotnícku pomôcku.

Dispenzačný záznam obsahuje identifikátor dispenzačného záznamu a identifikátor preskripčného záznamu, ak bol vytvorený preskripčný záznam, čo umožní jednoznačné spojenie dispenzačného záznamu s preskripčným záznamom. Lekáreň má povinnosť každý výdaj lieku, dietetickej potraviny, alebo zdravotníckej pomôcky v priebehu zúčtovacieho obdobia bezodkladne nahrať do certifikovaného informačného systému. V opačnom prípade môže ísť o porušenie zákona. Napríklad, ak by ste dispenzačný záznam poslali počas nasledujúceho mesiaca ukrátite sa o preplatenie lekárenskej zdravotnej starostlivosti o mesiac.

Ak sú na jednom papierovom recepte predpísané dva lieky musíte na každý jeden vydávaný liek vytvoriť samostatný dispenzačný záznam.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete odpovede na často kladené otázky, ako napríklad ako je možné, že lekárne môžu robiť len jednu/dve faktúry za mesiac a prečo nie viac ak je to nutné; ako je možné, že poisťovňa odmietne uhradiť elektronicky predpis, ak lekáreň vydá liek, pričom overenie predpisu najprv prechádza informačným systémom zdravotnej poisťovne, prečo zdravotné poisťovne nechcú preplácať niektoré papierové lekárske predpisy?

Uzamknutú časť článku pre lekárne si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť Lekáreň na kľúč.

Kúpiť článok za 3 €
alebo
zdarma ako súčasť jedného z našich
balíkov v cene od 7 € / mesiac

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame