Mediprávnik chráni už 553 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

3. časť: Čo robiť ak sa ocitnem v podobnej situácii?

Milan Šimkovič  12.8.2016
Konanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zasiahlo do práv pacientky a znemožnilo jej dôstojne sa rozlúčiť so svojim dieťaťom. Predmetné konanie zasiahlo do rodinného a osobného života pacientky, v dôsledku čoho jej súd priznal peňažnú náhradu, ako satisfakciu za útrapy spôsobené poskytovateľom. 

Poučenie pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:

Súd v prípade straty tela novorodenca, klasifikoval konanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako protiprávne. Poskytovateľ svojim konaním zasiahol do práv pacientky v značnej miere tým, že znemožnil aby sa matka mŕtveho dieťaťa dôstojne rozlúčila zo svojim zosnulým dieťaťom, v dôsledku čoho súd zaviazal poskytovateľa zdravotnej starostlivosti uhradiť poškodenej pacientke náhradu za spôsobenú ujmu. Súd poskytovateľovi uložil povinnosť pacientke sa ospravedlniť a zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy v sume 20.000 €.

V závere možno dodať, že v prípade podobných pochybení zo strany poskytovateľa je nevyhnutné aby boli vyvodené dôsledky. K podobným chybám by zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti rozhodne nemalo dochádzať a poskytovateľ by sa každopádne mal do budúcna vyvarovať takýmto pochybeniam.

Poučenie pre pacienta: 

Súd v rozhodnutí konštatoval porušenie pravá na ochranu osobnosti pacientky. Uviedol že k porušeniu došlo konaním poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v dôsledku ktorého bola pacientka vystavená zásahu do jej osobnosti, konkrétne práva na ochranu súkromia a rodinného života, a tým súvisiacim zásahom do ľudskej dôstojnosti. Strata tela jej nebohej dcéry poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, neodovzdanie tela matke za účelom jeho pochovania je v rozpore s platnými právnymi predpismi. Toto protizákonné konanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v dôsledku ktorého matka nemala možnosť dôstojne sa rozlúčiť so svojim zosnulým dieťaťom predstavuje neoprávnený zásah do súkromia navrhovateľky, ktoré spôsobilo a aj naďalej jej spôsobuje psychické útrapy, narúša jej rodinný a osobný život.

Za spôsobenú ujmu patri navrhovateľke peňažná náhrada ktorú, vzhľadom na okolnosti prípadu súd stanovil vo výške 20.000 €.

Súd v tejto veci priznal porušenie práv pacientky, a však treba si položiť otázku či takémuto porušeniu nemohla pacientka predísť aj tým, že by si po telo k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti prišla skôr a nie až po niekoľkých týždňov.

(Počet prečítaní: 1502)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame