mediPRÁVNIK.sk

článok patrí do seriálu

Dobrovoľníctvo verzus nevoľníctvo – postavenie lekárov pri ambulantnej pohotovostnej službe

Jana Bajužík Böszörményi  19.7.2018

V súvislosti so zmenou systému fungovania pohotovostných služieb, ktorá začala platiť od 1. júla 2018 vyvstáva otázka, či sú alebo nie sú poskytovatelia všeobecnej starostlivosti povinní poskytovať takúto formu pohotovosti a čo im hrozí, ak ju poskytovať nebudú. V príspevku o fungovaní pohotovostných služieb (Poskytovatelia sa nedobrovoľného prevádzkovania pohotovosti po 1. júli obávať nemusia) sme sa pokúsili priblížiť nový systém. Lekárske služby prvej pomoci za po novom zmenili na pevnú ambulantnú pohotovostnú službu a doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu.

Organizátor verzus rozpis VÚC – kto a kedy zabezpečí pohotovosť?

Nová právna úprava pohotovostí sa viackrát prostredníctvom noviel menila. Pomyselnú „bodku“ (aspoň doteraz) dala novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti č. 192/2018. Samozrejme, nie je vôbec vylúčené, že sa táto právna úprava nebude v budúcnosti meniť. Nateraz si však rozoberieme aktuálnu reguláciu pohotovostí podľa stavu k júnu 2018.

Najprv si ozrejmíme, ako a kto bude po novom zabezpečovať pohotovostnú službu. Pohotovostnú službu bude zabezpečovať v prvom rade tzv. organizátor (prevádzkovateľ ambulancie pohotovostnej služby), ktorý je povinný zaslať príslušnému samosprávnemu kraju oznámenie, v ktorom bude uvedený zoznam lekárov, prostredníctvom ktorých bude pohotovostná služba zabezpečená. V prípade, ak organizátor nedokáže plne zabezpečiť poskytovanie pohotovostnej služby „svojimi“ lekármi na najbližší kalendárny mesiac, prichádza na rad príslušný samosprávny kraj, ktorý vydá rozpis zabezpečenia pohotovostnej služby pre ambulanciu, v ktorej organizátor nedokázal plne zabezpečiť pohotovostnú službu.

Dobrovoľníctvo alebo nevoľníctvo ?

Prvou otázkou, ktorú je potrebné zodpovedať, je otázka existencie, resp. neexistencie povinnosti poskytovateľov všeobecnej zdravotnej starostlivosti, ktorí boli „poverení“ rozpisom VÚC,  vykonať ambulantnú pohotovostnú službu.

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vo svojich ustanoveniach hovorí, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ambulancia všeobecného lekára) má povinnosť vykonávať ambulantnú pohotovostnú službu v súlade s rozpisom zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ktorý je zverejnený na webovej stránke príslušného samosprávneho kraja. Pri porušení tejto povinnosti hrozí poskytovateľovi pokuta až do sumy 3319 EUR. To znamená, že nie každý poskytovateľ všeobecnej starostlivosti má povinnosť poskytovať pohotovostnú službu v danom samosprávnom kraji, ale túto povinnosť má len ten poskytovateľ, ktorý je na daný deň určený samosprávnym krajom na základe rozpisu. Smerodajným je teda rozpis VÚC. Ak sa poskytovateľ „nájde“ v zozname – rozpise VÚC, je povinný "odslúžiť" daný deň.  Tento rozpis VÚC sa zverejňuje najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis vyhotovuje, a to na webovej stránke príslušného VÚC a zároveň (ak VÚC disponuje e-mailovou adresou poskytovateľa), zašle tento rozpis aj na jeho e-mailovú adresu. Ak však nastane situácia, že v určený deň nemôže poskytovateľ všeobecnej starostlivosti „nastúpiť“ do služby, môže za seba poslať niekoho iného – viac o tom v nasledujúcom texte.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame