mediPRÁVNIK chráni už 1001 ambulancií a lekární.

Rozšírený pojem "zdravotnícky pracovník"

Mgr. Jozef Matejovský   |   18.11.2020

Súčasná nepriaznivá situácia, ktorej aktuálne čelíme v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19 si vyžiadala určité legislatívne zmeny, ktoré sa dotkli aj zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákona o zdravotnej starostlivosti a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Národná rada SR schválila legislatívny návrh z dielne vlády SR, ktorý reflektuje potreby hromadného celoplošného testovania občanov SR. Zmyslom tejto novely je, aby Ministerstvo zdravotníctva SR malo kompetenciu zabezpečovať odber vzoriek biologického materiálu, ktorý slúži na následné zistenie a diagnostiku vírusového ochorenia v ľudskom organizme. Na tento účel môže ministerstvo uzatvárať zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ako aj so Slovenským Červeným krížom a s územným spolkom Slovenského Červeného kríža. Rovnakú možnosť má aj Ministerstvo vnútra SR. Táto kompetencia sa vzťahuje na obdobie krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19. Otázne však je, ako bude ministerstvo postupovať v čase, keď krízová situácia v podobe núdzového stavu pominie, a teda či bude aj naďalej využívať túto kompetenciu alebo nie.

Vládny návrh sa dotkol aj kompetencií Regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Tie môžu počas krízovej situácie vydávať povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta. Regionálne úrady budú môcť tiež nariadiť držiteľom povolení na prevádzkovanie všeobecných nemocníc a špecializovaných nemocníc, alebo aj držiteľom povolenia na prevádzkovanie zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vytvoriť mobilné odberové miesta. Tieto zariadenia majú povinnosť vytvoriť takéto miesta do siedmich pracovných dní od doručenia takéhoto rozhodnutia.

Možnosť priamo sa zúčastňovať na testovaní prostredníctvom antigénového testu dostali aj ďalšie osoby. V situáciách kde nedochádza k priamemu kontaktu s pacientom sa môže na celej operácií zúčastniť aj osoba, ktorá nie je zdravotníckym pracovníkom. Musí však byť spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu, musí byť bezúhonná a musí byť v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu ale má uzatvorenú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti s poskytovateľom. Treba však upozorniť na to, že táto osoba má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom týchto činností.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete aké zmeny nastali v súvislosti so súčasnou nepriaznivou situáciou.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac