mediPRÁVNIK chráni už 1469 ambulancií a lekární.

PNka a uloženie pracovnej povinnosti

Mgr. Michal Novák   |   7.4.2020

Dňa 15. marca 2020 vláda Slovenskej republiky vyhlásila na celom území Slovenska núdzový stav na oblasť zdravotníctva. Spočiatku núdzový stav platil len na štátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, no 19. marca bol rozšírený aj na súkromný sektor poskytovania zdravotnej starostlivosti. Od 28. marca platí výnimočný stav aj pre oblasť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Zároveň bola určitým skupinám zamestnancom uložená pracovná povinnosť. Je možné počas pracovnej povinnosti ísť na PNku alebo čerpať dovolenku?

Vyhlásenie núdzového stavu upravuje ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tento zákon umožňuje v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť niektoré, taxatívne vymenované, základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

ROZŠÍRENIE NÚDZOVÉHO STAVU A PRACOVNEJ POVINNOSTI

Od 28. marca platí výnimočný stav aj pre oblasť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Pod túto oblasť patria pobytové zariadenia sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny (ďalej aj „poskytovatelia ošetrovateľskej starostlivosti“).

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu bola v záujme zabezpečenia výkonu zdravotnej starostlivosti zamestnancom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti  a zamestnancom poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti uložená pracovná povinnosť. Zároveň bol týmto osobám uložený zákaz uplatňovania práva na štrajk.
 
Okrem vyššie zmienených subjektov (poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti) platí pracovná povinnosť aj pre zamestnancov ústavných ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ambulancií dopravnej zdravotnej služby, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Úrad verejného zdravotníctva ako aj regionálne úrady verejného zdravotníctva.

KOMU NIE JE MOŽNÉ ULOŽIŤ PRACOVNÚ POVINNOSŤ?

Pracovnú povinnosť však nemožno uložiť každému. Výnimky osôb, ktorým pracovná povinnosť nemôže byť uložená stanovuje zákon o hospodárskej mobilizácii. Pracovnú povinnosť nie je možné uložiť

  • zamestnancovi so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím
  • fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov veku a staršej, ako je stanovený dôchodkový vek,
  • tehotnej žene, matke do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacej žene a žene do konca tretieho mesiaca po pôrode, ak sa dieťa narodilo mŕtve, zomrelo alebo žena sa oň nestará,
  • fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 15 rokov veku,
  • fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa staršie ako 15 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť,
  • fyzickej osobe, ktorá sa celodenne a riadne stará o fyzickú osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna alebo je staršia ako 70 rokov veku a nemôže zabezpečiť starostlivosť o túto osobu jej umiestnením do zariadenia sociálnych služieb, alebo fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM a pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, lekáreň na kľúč, lekáreň na kľúč exclusive sa dozviete kedy prichádza do úvahy oslobodenie od pracovnej povinnosti, či je možné počas vyhlásenia pracovnej povinnosti ísť na PNku a ako je to v prípade čerpania dovolenky.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 2249)