Mediprávnik chráni už 479 ambulancií a lekární.

Lekárske posudky a potvrdenia v prípade držiteľov zbrojných preukazov

Mgr. Ján Pavlík  7.10.2019

Medzi služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti patrí aj vypracovanie lekárskych posudkov a lekárskych potvrdení o zdravotnej spôsobilosti. Lekárske posudky a lekárske potvrdenia tvoria neoddeliteľnú súčasť rôznych žiadostí, pri ktorých musia osoby deklarovať svoju zdravotnú spôsobilosť. Lekári pri vypracovaní lekárskych posudkov a lekárskych potvrdení musia dodržiavať zákonom stanovené povinnosti a postupy.

Lekársky posudok a psychologický posudok pre držiteľa zbrojného preukazu

Jednou z povinných súčasti disponovania so zbrojným preukazom je aj lekársky posudok o  zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Samotný držiteľ zbrojného preukazu musí byť taktiež zdravotne a psychicky spôsobilý. Povinnosti viažuce sa na lekárske a psychologické posudky je upravená v zákone o strelných zbraniach a strelive.

Zdravotná spôsobilosť

Pod pojmom zdravotná spôsobilosť sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Zdravotnú spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu, ako aj držiteľa zbrojného preukazu, držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva na základe výsledku lekárskej prehliadky lekár:

  • so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých,
  • alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast.

Psychická spôsobilosť

Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia psychických schopností.

Psychická spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držať alebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje psychologickým posudkom o psychickej spôsobilosti, ktorý vydáva na základe výsledku psychologického vyšetrenia klinický psychológ.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, aké sú oprávnenia lekára a psychológa, ktorí vydávajú posudky pre držiteľa zbrojného preukazu a aké povinnosti musia lekár a psychológ pri tejto činnosti splniť.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame