mediPRÁVNIK chráni už 1856 ambulancií a lekární.

Čo hrozí lekárovi v prípade nepravdivého zápisu do zdravotnej dokumentácie?

Mgr. Ján Pavlík   |   28.1.2020

Zdravotná dokumentácia predstavuje súbor údajov o zdravotnom stave pacienta, ako aj o poskytnutej zdravotnej starostlivosti tomuto pacientovi. Zjednodušene  povedané zdravotná dokumentácia je prameňom informácií pre lekárov, ktorí poskytujú pacientovi zdravotnú starostlivosť, aby poznali jeho zdravotný stav a vedeli mu následne stanoviť správnu liečbu. Dôsledkom toho je, že nároky na zápis údajov do zdravotnej dokumentácie možno označiť za prísne a to nie len z etického a morálneho hľadiska, ale dokonca aj z právneho. Čo hrozí  v prípade, ak napríklad pediater zapíše do zdravotnej dokumentácie nepravdivý údaj o tom, že sa pacient podrobil povinnému očkovaniu, ktoré nikdy v skutočnosti neprebehlo? Odpoveď na túto otázku si ponúkneme v nasledujúcich riadkoch.

Jednou zo základných povinností každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je viesť zdravotnú dokumentáciu takým spôsobom, ako to ustanovuje zákon. Zdravotnú dokumentáciu ako celok vedie všeobecný lekár a ostatní zdravotnícki pracovníci ju vedú v rozsahu nimi poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vedenie zdravotnej dokumentácie tvorí neoddeliteľnú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ošetrujúci lekár tak vie, na základe údajov v nej obsiahnutých, určiť pacientovu anamnézu a následne zvoliť správnu liečbu pacienta. Zdravotná dokumentácia taktiež slúži ako dôležitý záznam o zdravotnom stave pacienta v minulosti, na základe ktorého je možné určiť aké choroby prekonal pacient.

Čo v prípade, ak si lekár neplní svoje povinnosti v súvislosti so zdravotnou dokumentáciou?

To, že správne vedenie zdravotnej dokumentácie predstavuje dôležitý prvok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je možné vyvodiť aj z toho, že zákon postihuje konanie, ktoré nie je v súlade so stanovenými pravidlami. Správne vedenie zdravotnej dokumentácie minulý rok taktiež našlo oporu v trestnom zákone, ktorý obsahuje novú skutkovú podstatu trestného činu falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie. Pravdou ale je, že trestnoprávne následky súvisiace s falšovaním respektíve s pozmeňovaním údajov v zdravotnej dokumentácii bolo možné vyvodiť aj pred existenciou tohto nového trestného činu. Toto konanie sa dalo predtým kvalifikovať ako naplnenie skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania cudzích práv, respektíve trestného činu podvodu.

Dôležité je ale povedať, že nie každý nepravdivý údaj v zdravotnej dokumentácii bude automaticky znamenať trestnoprávne dôsledky. Trestnoprávne dôsledky nastanú len za presne určených okolností upravených v trestnom zákone. Avšak, aj keď niektoré konanie nemusí mať za následok vznik trestnoprávnej zodpovednosti nie je možné prijať záver, že poskytovateľovi nebude uložená pokuta od oprávneného orgánu do výšky až 9958 eur za nesplnenie povinnosti podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Čo hrozí pediatrovi, ktorí v zdravotnej dokumentácii zaznačí, že dieťa sa podrobilo povinnému očkovaniu, ktoré v skutočnosti neprebehlo?

Na zodpovedanie otázky, aký postih hrozí pediatrovi, ktorý v zdravotnej dokumentácii dieťaťa zaznačí nepravdivý údaj o vykonanom povinnom očkovaní, ktoré v skutočnosti neprebehlo je potrebné si ozrejmiť, aké znaky musia byť naplnené z pohľadu trestného zákona aby došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, za akých okolností vznikne trestnoprávna zodpovednosť, aké znaky musia byť naplnené aby došlo k trestnému činu falšovania a vyhotovovania nepravdivej zdravotnej dokumentácie a či je z pohľadu trestného zákona postihnuteľné, ak pediater zaznačí do zdravotnej dokumentácie údaj o vykonaní povinného očkovania, ktoré nikdy neprebehlo.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1548)