Mediprávnik chráni už 583 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

5. časť: Čo robiť, ak sa ocitnem v takejto situácii?

Martina Grejtáková   |   14.7.2016

V poslednej časti rozoberanej kauzy chceme poskytnúť pacientom, ale  aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti rady ako sa v takýchto situáciách zachovať.

1. Odporúčania pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Na účely tohto poučenia sa za poskytovateľa považuje pôrodná asistentka. Plánované domáce pôrody sú dnes na území SR nelegálne. Pôrodnej asistentke teda neodporúčame asistovať pri pôrode doma, lebo sa vystavuje viacerým rizikám. A to z toho dôvodu, že ak by nastala akákoľvek komplikácia pri pôrode doma bola by vystavená disciplinárnej, alebo aj trestnej sankcii.

Domáce pôrody síce nie sú zákonom výslovne zakázané, ale vyhláška priznáva pôrodnej asistentke právo vykonať vymedzené úkony v zdravotníckom zariadení. Ak by ich vykonávala mimo neho porušila by tým postup lege artis, teda by vykonávala úkony nad rámec kompetencií daných jej zákonom.

Licencované pôrodné asistentky podľa súčasnej platnej legislatívy môžu vykonávať poradenstvo, môžu byť prítomné a aj aktívne pri fyziologickom pôrode v zdravotníckom zariadení, ale nemôžu asistovať pri plánovaných pôrodoch doma. Vzhľadom na to, akou dôležitou právnou skutočnosťou je narodenie človeka, bolo by potrebné všetky aspekty právne upraviť, aby sa legálne mohli prevádzať pôrody doma. 

2. Odporúčania pre pacienta

Vzhľadom na vyššie popísanú absenciu právnej úpravy a jej následkov by (aj na základe rozsudku Ternovszky) malo byť dovolené ženám rodiť doma najmä na základe práva na súkromie. Ak si tehotná žena praje počať svoje dieťa vo vlastnom domácom prostredí, zákon jej to nezakazuje.

Ženy majú právo porodiť svoje dieťa doma a neporušia tým žiadne ustanovenie právneho predpisu(napr. v prípade ak by do nemocnice nestihli dôjsť). Avšak v prípade plánovaných domácich pôrodov za účasti pôrodnej asistentky by sa jednalo o nelegálne konanie, a tým by sa aj rodičia dieťaťa vystavili riziku uplatnenia zodpovednosti. Napriek tomu, že zo záverov Svetovej zdravotníckej organizácie vyplýva, že ak žena nemá rizikové tehotenstvo, pôrodom doma neohrozuje život a zdravie dieťaťa, domáce pôrody na Slovensku nie sú „posvätené“ zákonom. To v praxi znamená, že na našom území je takáto úvaha štátu v rámci práva na súkromie garantovaného Dohovorom a my, občania, sme v prvom rade povinní rešpektovať vnútroštátne právo.

Rozhodnutie ESĽP v prospech pani Ternovszky možno rozsvieti svetielko nádeje pre budúce matky, že aj im sa podarí domôcť sa svojho práva v Štrasburgu. No pokiaľ nebude existovať právna úprava legalizujúca domáce pôrody, podľa nášho názoru sa pred vnútroštátnymi orgánmi neoplatí odvolávať sa na daný rozsudok. Pravdou je, že existujú i rozsudky ústavných súdov členských štátov EÚ, ktoré sa k tejto otázke postavili odlišne. Domnievame sa, že najlepším odporúčaním z právneho hľadiska je pohybovať sa v mantineloch právnej istoty v tom-ktorom štáte. Je to bezpečnejšie a v prípade, ak nastanú problémy, ich riešenie je ľahšie vymáhateľné, ak je možné sa oprieť o konkrétny zákon. Podľa súčasnej právnej úpravy teda neodporúčame ženám na Slovensku plánovane rodiť doma.

(Počet prečítaní: 1149)

Odporúčané články

4. časť: Aká je slovenská právna úprava týkajúca sa domácich pôrodov?

Možno konštatovať, že slovenská právna úprava domácich pôrodov je obdobne problematická, resp...

7.7.2016

2. časť: Rozhodovanie súdu

V nadväznosti na prvú časť rozoberanej kauzy sa v tomto článku budeme venovať otázke ako k tomuto...

23.6.2016

Možno „vzbĺknuť“ počas pôrodu? Na Slovensku áno...

Pôrod je sám o sebe zážitkom. Pre niektoré ženy krásnym, pre niektoré naopak, traumatizujúcim...

18.10.2017

Lekáreň musí informovať všetkých zamestnancov o spracúvaní osobných údajov - nový dokument

Lekáreň má povinnosť informovať všetky dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov, a to bez ohľadu...

2.8.2019