mediPRÁVNIK.sk

Najčastejšie otázky v prípade zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Ján Pavlík  4.12.2018

V súvislosti s povinným zápisom údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra, platným od 1. novembra tohto roka, ambulanciám a lekárňam vznikli mnohé otázky. Prinášame Vám odpovede na otázky, ktoré najčastejšie vznikajú ambulanciám a lekárňam, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť vo forme právnickej osoby, v súvislosti so splnením tejto povinnosti.

Týka sa táto povinnosť mojej ambulancie / lekárne?

Zákon stanovuje, že povinnosť zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra, sa týka každej právnickej osoby, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Táto povinnosť sa netýka len tých právnických osôb, ktoré sú subjektami verejnej správy alebo emitentom cenných papierov.

Z uvedeného vyplýva, že povinnosť zápisu si musí splniť každá ambulancia / lekáreň, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť formou právnickej osoby a je zapísaná v obchodnom registri.

Ak má ambulancia / lekáreň zapísaného konečného užívateľa výhod v registri partnerov verejného sektora, týka sa jej táto povinnosť?

Táto otázka je obzvlášť dôležitou, keďže mnohé ambulancie a lekárne novo vzniknutú povinnosť ignorujú z dôvodu, že si ju zamieňajú s povinnosťou zápisu údajov o konečnom užívateľovi výhod do registra partnerov verejného sektora. Z tohto dôvodu sa ambulancie / lekárne mylne domnievajú, že túto povinnosť majú dávno splnenú. Avšak, tieto dve povinnosti treba od seba striktne odlíšiť.

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora, v žiadnom prípade nenahrádza splnenie povinnosti pre ambulancie / lekárne, vykonať zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. To, či ambulancia / lekáreň je partnerom verejného sektora, alebo nie je, v prípade novo vzniknutej povinnosti nezohráva žiadnu úlohu. Z tohto dôvodu, každá ambulancia / lekáreň poskytujúca zdravotnú starostlivosť formou právnickej osoby, či už má konečného užívateľa výhod zapísaného v registri partnerov verejného sektora, alebo nie, musí vykonať zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra.

Kto je konečným užívateľom výhod?

Je ním každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje dotknutý subjekt (ambulanciu alebo lekáreň). Taktiež je ním každá fyzická osoba, v prospech ktorej ambulancia / lekáreň vykonáva svoju činnosť. Posúdenie, kto je konečným užívateľom výhod treba vykonať vždy s ohľadom na štruktúru konkrétneho subjektu (ambulancia / lekáreň). Zákon stanovuje kritéria, ktoré je nutné zohľadniť. Pri ambulanciách a lekárňach, konečnými užívateľmi výhod budú najmä fyzické osoby, ktoré samostatne, respektíve v zhode s inou fyzickou osobou alebo ich spoločným postupom:

  • disponujú priamym alebo nepriamym podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach alebo základnom imaní  danej spoločnosti,
  • majú právo vymenovať, ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena,
  • ovládajú spoločnosť iným spôsobom,
  • disponujú právom  na hospodársky prospech najmenej 25 % z činnosti ambulancie alebo lekárne.

V prípade ambulancií a lekárni, najčastejšie konečnými užívateľmi výhod budú fyzické osoby - spoločníci, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri. Je to tak z dôvodu, že v prípade ambulancií a lekárni sa často nejedná o komplikovanú štruktúru spoločností.

Môže byť konečných užívateľov výhod v prípade jednej právnickej osoby viacero?

Ambulancie a lekárne poskytujúce zdravotnú starostlivosť formou právnickej osoby môžu mať viac ako jedného konečného užívateľa výhod. Konečným užívateľom výhod v prípade takýchto ambulancií alebo lekárni bude každá fyzická osoba, ktorá splní kritéria uvedené vyššie, ktoré vychádzajú zo zákonných ustanovení.

V akom rozsahu sa zapisujú údaje do obchodného registra?

Údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra sa zapisujú v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a taktiež druh a číslo dokladu totožnosti. Dôležitú súčasť zapisovaných údajov, tvoria aj údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod danej ambulancie alebo lekárne. Toto postavenie fyzickej osoby, ako konečného užívateľa výhod môže vyplývať z toho, že táto osoba skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu (teda Vašu ambulanciu alebo lekáreň), respektíve získava prospech z činnosti alebo obchodu právnickej osoby (ambulancie alebo lekárne). V prípade ambulancií a lekárni, je konečný užívateľ výhod identifikovaný najčastejšie na základe tohto kritéria.

Aký je rozsah zapisovaných údajov pri konečnom užívateľovi výhod, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky?

V prípade fyzických osôb, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod, avšak nie sú občanmi Slovenskej republiky sa zapisujú údaje v rovnakom rozsahu, ako aj pri občanoch  Slovenskej republiky. V prípade cudzinca existuje možnosť doklad totožnosti vo forme občianskeho preukazu, nahradiť dokladom totožnosti vo forme pasu.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby SEZAM sa dozviete, či dochádza k zverejňovanie zapisovaných údajov, akým subjektom sú údaje sprístupňované, v akej lehote je potrebné zápis údajov vykonať a aké sankcie hrozia ambulanciám a lekárňam pri nesplnení povinnosti zápisu.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň
(Počet prečítaní: 520)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame