Portál mediPRÁVNIK.sk je momentálne v prestavbe. Ospravedlňujeme sa za obmedzenú funkčnosť.

mediPRÁVNIK.sk

Pokuta nemusí prísť automaticky – lekár sa už môže odvolať na mimoriadne okolnosti

Peter Gabrik 10.10.2017

V súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva SR vyhodnocuje medzirezortné pripomienkové konanie k rozsiahlej novelizácii zdravotníckych zákonov, najmä zákona 576/2004 Z.z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a súvisiacich predpisov. Novelizácia zavádza viacero noviniek, ktoré Vám postupne prinesieme v ostatných článkoch. Novelizácia sa týka noviniek s elektronickým zdravotníctvom, hlásením gamblerstva, ohliadkami mŕtvych po novom, novinky v ošetrovateľskej starostlivosti a pod. Jednou z nenápadných, ale o to vážnejších noviniek je možnosť zbavenia sa zodpovednosti a vyhnutie sa pokute zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Sankcie sú v zdravotníctve nemilosrdné

Ako každý subjekt pôsobiaci v zdravotníctve vie, že táto oblasť je natoľko dôležitá a závažná v každom detaile, že za porušenie zákonov hrozí prísna sankcia v podobe pokuty, prípadne aj prísnejšie sankcie v podobe odobratia licencie a pod.  Inak tomu nebolo ani v zákone š. 581/2004 Z.z., ktorý upravuje činnosť zdravotných poisťovní a taktiež dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorú vykonáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj ako „UDZS“). Tento zákon dáva možnosť práve UDZS ukladať pokuty zdravotným poisťovniam, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a lekárom. 

Situácia sa začala postupne meniť...

Spomínaná rozsiahla novelizácia priniesla aj úplne novú úpravu ohliadok mŕtvych tiel, ktorú rozšírila a úpravu ktorej presunula z doterajšieho zákona č. 576/2004 Z. z. práve do zákona č. 581/2004 Z. z. Pri úprave ohliadok mŕtvych tiel je novela skutočne zásadná a robí poriadny prievan do doterajšej praxe. Viac o uvedenej novele a prvých názoroch z praxe na ňu sa môžete dočítať v našich článkoch Prehliadky mŕtvych tiel: zmení sa konečne niečo? a Prehliadky mŕtvych tiel: Svitá na lepšie časy? Zástupcovia lekárov a ich združenia mali k novelizácii viacero pripomienok, z ktorých jedna z najdôležitejších súvisela práve s ohliadkou mŕtvych tiel. 

Zákon zavádza viacero povinností pre lekárov poverených UDZS na výkon tejto činnosti pod hrozbou vysokých pokút. Prvotný návrh ale nepočítal s úplne praktickými problémami, ktoré môže život priniesť. Čo ak musí ísť lekár ohliadnuť mŕtve telo na veľmi odľahlé a nedostupné miesto, napr. v zimných mesiacoch, kedy je cesta nedostupná? Čo ak sa z technických príčin pokazí auto a pod.? Zákon však hovorí, že musí ohliadku zabezpečiť bezodkladne. Práve zásadná pripomienka lekárov napádala to, že zákon nepočíta s mimoriadnymi situáciami a teda vystavuje lekárov a organizátorov prehliadok mŕtvych tiel (nové subjekty na to určené) vysokému riziku hrozby sankcie.

Lekárovi hrozí pri porušení povinnosti pri ohliadke tiel pokuta až do výšky 1.000,- Eur a organizátorovi prehliadky mŕtvych tiel (nový subjekt, ktorý organizuje lekárov pre tieto činnosti) pokuta až do výška 33.193,- Eur.

Zákonodarca akceptoval pripomienku lekárov viac, ako sa čakalo

Zákonodarca sa rozhodol túto pripomienku akceptovať a teda v novele sa nachádza aj úprava tzv. liberačných dôvodov, inak povedané vyviňovacích dôvodov. Tie znamenajú, že ak nastanú mimoriadne okolnosti, uloženie pokuty nebude hroziť. Toto považujeme za úplne logický krok ministerstva, ktoré aj v zákone konečne počíta s tým, čo by sa v praxi určite stalo a bolo by to len otázkou času – a to mimoriadna okolnosť, ktorú lekár nevie ovplyvniť a pre ktorú sa na miesto ohliadky tela nemôže dostaviť.

Nové zákonné znenie doslova hovorí: „Zodpovednosti za porušenie povinností, za ktoré je možné uložiť pokutu podľa tohto zákona sa osoba zbaví, ak preukáže, že v dôsledku okolností hodných osobitného zreteľa, ktoré nemohla ovplyvniť svojím konaním, nemohla splniť povinnosti, za ktoré je možné uložiť pokutu podľa tohto zákona. Zbavením sa zodpovednosti za porušenie povinnosti nie je dotknutá povinnosť osôb túto povinnosť dodatočne splniť po odpadnutí dôvodov, na základe ktorých sa osoba zbaví tejto zodpovednosti.“.

Z tejto dikcie nového ods. 10 § 64 zákona č. 581/2004 Z.z. vyplývajú dve veci. Jedna menej prekvapujúca a logická je tá, že po odpadnutí závažných dôvodov, pre ktoré nemohol lekár vykonať svoju povinnosť, musí túto vykonať. To znamená, nemôže sa laicky povedané „otočiť a vrátiť sa domov“, ale musí bezodkladne po umožnení vykonania povinnosti túto zabezpečiť.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžte kúpiť za 3 € alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame