Portál mediPRÁVNIK.sk je momentálne v prestavbe. Ospravedlňujeme sa za obmedzenú funkčnosť.

mediPRÁVNIK.sk

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Advokátska kancelária h&h PARTNERS (ďalej ako “prevádzkovateľ”) v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. oznamuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov.


A/ VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV, PODANIE ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ

1) Identifikačné údaje prevádzkovateľa informačného systému:
h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice, Slovensko, zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka 22285/V, IČO: 44 323 760, IČ DPH: SK2022659914
adresa elektronickej pošty: medipravnikjohn(zav.)doemedipravnik.sk;
kontaktné telefónne číslo Prevádzkovateľa: 055/ 694 39 91

2) Identifikačné údaje sprostredkovateľa:
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje cez sprostredkovateľa.

3) Portál:
Technologické riešenie vo forme elektronického portálu http://www.medipravnik.sk pozostávajúceho z webového rozhrania, ktoré umožňuje poskytovanie služieb (viď špecifikáciu služieb vo Všeobecných obchodných podmienkach portálu) zo strany Prevádzkovateľa pre Užívateľov portálu, a to vrátane ich registrácie, zabezpečenie ich vzájomnej on-line komunikácie, finančné vysporiadanie medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, to všetko za pomoci nástrojov pre spracovanie elektronických dát. Platforma súčasne vytvára právne prostredie a poriadok umožňujúci vznik zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

4) Dotknutá osoba (ďalej tiež aj ako “užívateľ”):
Je fyzická osoba, ktorá v rámci registrácie na portály zadá do registračného formulára svoje osobné údaje.

5) Účel spracúvania osobných údajov:
Evidencia užívateľov portálu za účelom identifikovania užívateľov portálu, poskytovania služby užívateľovi portálu, edukácia užívateľov o právnych aspektoch výkonu zdravotníckeho povolania a poskytovania zdravotnej starostlivosti a finančného vysporiadania za poskytovanie služieb.

6) Zoznam spracúvaných osobných údajov (v prípade ak sa registruje fyzická osoba):
Meno, priezvisko, adresa bydliska, titul pred/za menom, e-mail, dátum narodenia, telefónne číslo, medicínska špecializácia, login zvolený užívateľom a heslo zvolené užívateľom.

7) Právny základ spracúvania osobných údajov:
Právnym základom je súhlas užívateľa. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu operácií nevyhnutných na dosiahnutie účelu užívateľ dáva pri registrácii na portály a to zakliknutím check boxu “Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov, ktoré som si mal možnosť pred vyjadrením súhlasu prečítať.”.

8) Doba spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje užívateľa sú spracúvané po dobu existencie jeho užívateľského účtu na portáli. Užívateľ môže odvolať svoj súhlas tým spôsobom, že svoj účet na portáli zruší. Pokiaľ to umožňujú technické parametre portálu, môže tak urobiť sám, alebo o zrušenie užívateľského účtu požiada prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ v takom prípade užívateľovi jeho účet zruší a to v najkratšej možnej lehote. 

9) Tretie strany, ktorým sú osobné údaje sprístupňované:
Osobné údaje dotknutej osoby môže prevádzkovateľ sprístupniť pre:
Subjekt: Komora pre medicínske právo – MEDIUS
Sídlo: Mäsiarska 6, 040 01 Košice
IČO: 42 097 321, DIČ: 202 3083854
E-mail: officejohn(zav.)doemedius.sk


B/ POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

1) Podľa § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 122/2013 Z. z. druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z. z. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.
 9. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písm. e) a f) bodu 1) ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

2) Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

3) Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

4) Dotknutá osoba má právo nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona č. 122/2013 Z. z., môže uplatniť blízka osoba.