Portál mediPRÁVNIK.sk je momentálne v prestavbe. Ospravedlňujeme sa za obmedzenú funkčnosť.

mediPRÁVNIK.sk

Pohotovosti po novom – ako to bude s rozpisom služieb na pohotovosti? (2. časť)

Jana Böszörményiová, Peter Gabrik 9.11.2017

Ďalšou veľkou novinkou, ktorá od 1. novembra tohto roka vstúpila do účinnosti vďaka novele zákona č. 576/2004 Z.z. je úprava „pohotovostného“ režimu. V prvej časti tohto článku sme písali, aké zmeny sa chystajú ohľadom organizácie ambulantných pohotovostí a ohraničenia času, do kedy budú musieť lekári „slúžiť“. V tejto časti sa pozrieme na to, ako sa upraví systém poplatkov za pohotovostnú zdravotnú starostlivosť a ako sa zmení doterajšia povinnosť lekárov „nastúpiť“ do nočnej na pohotovosti.

Povinnosť nastúpiť do „nočnej“?

Otázkou, ktorú je potrebné vo vzťahu  k novoprijatej novele zákona vyriešiť, je to, či všeobecní lekári majú alebo nemajú povinnosť „byť v pohotovosti“, t. j. či musia alebo nemusia nastúpiť do nočnej služby. Doteraz bola situácia taká, že lekár po tom, ako „odordinoval“, pokračoval vo výkone svojho povolania na pohotovosti (až do rána). Všeobecní lekári pritom „nemali na výber“, museli ísť na nočnú či chceli alebo nie, bola to ich zákonná povinnosť.  Ak ju porušili, nevyhli sa pokute.

S príchodom novej úpravy si lekári „vydýchnu“ – zrušuje sa povinnosť slúžiť celú noc. Lekári budú mať povinnosť odslúžiť nie celú noc, ale iba do 22.00 hod. Od tohto času bude ich služba dobrovoľná, t.j. ak sa po 10-tej večer rozhodnú ísť domov, nikto ich už nebude môcť za tento krok pokutovať.

Konečne zákonom určená výška odmeny

Doteraz odmeňovanie lekárov za „odslúženú“ noc nebolo nikde presne a jednotne upravené a táto odmena sa líšila od pohotovosti k pohotovosti. Mnohí poskytovatelia mali žiaľ aj skúsenosť, kedy LSPP odmeny vôbec nevyplácala. Bolo tomu tak z dôvodu, že i keď poskytovateľ mal povinnosť na LSPP odslúžiť, zákon samotného poskytovateľa LSPP nazaväzoval na úhradu odmeny. Nová úprava jasne stanovila sumu, ktorá lekárovi prináleží za jeho službu. A koľko to bude? Odpoveď bude závisieť od toho, či lekár slúži na pohotovosti na základe rozpisu od VÚC alebo na základe pracovného pomeru s organizátorom pohotovosti.

  • Pri službe pre organizátora bude lekár ako zamestnanec organizátora mať nárok na minimálne 12 EUR za hodinu (brutto), pričom v prípade dohody môže byť táto odmena aj vyššia. 
  • Pri rozpise VÚC bude mať slúžiaci lekár nárok na sumu najmenej vo výške celkových mzdových nákladov zodpovedajúcich sume uvedenej v prvom bode (teda hodinová odmena bude v tomto prípade určite viac ako 12 EUR/hodinu, nakoľko táto suma nepredstavuje celkový mzdový náklad). V tomto prípade navyše nepôjde o pracovnoprávny vzťah ako v predchádzajúcom prípade, ale iný zmluvný vzťah (napr. obchodnoprávny), kedy organizátor nebude z vyplácanej sumy strhávať odvody, ako v prípade zamestnávateľa. V tomto prípade teda u organizátora vykoná pohotovostnú službu poskytovateľ všeobecnej/zubnej ambulantnej starostlivosti prostredníctvom lekára s príslušnou špecializáciou (zvyčajne pôjde o jeho zamestnanca). Povinnosť vykonať určenú službu u organizátora je viazaná na osobu určeného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, nie na samotného lekára.

Rozpis VÚC – kedy? 

Pre mnohých lekárov môže byť nová úprava mätúca z toho hľadiska, že im nemusí byť jasné, kedy pohotovostnú službu zabezpečí organizátor a kedy VÚC, resp. ktoré z týchto dvoch má prednosť.

Prednostné právo (resp. povinnosť) na zabezpečenie poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby má organizátor. Akonáhle organizátor nedokáže na 100% zabezpečiť poskytovanie pohotovostnej služby na najbližší mesiac, tak až vtedy situáciu „uchopí“ do rúk príslušný samosprávny kraj (VÚC). Poskytovanie pohotovostnej služby musí byť totiž plnohodnotne zabezpečené, preto VÚC plní akúsi dozornú funkciu a v prípade nepokrytia plnej ambulantnej služby musí určiť rozpis lekárov, ktorí budú „slúžiť“ v ambulancii organizátora. Samosprávny kraj má v súvislosti s uvedeným povinnosť zverejniť tento rozpis na svojej webovej stránke najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktorý sa rozpis vzťahuje (kalendárneho mesiaca). Navyše musí informovať aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je v rozpise, a to cez e-mail (ak e-mail má).

Webové stránky jednotlivých VÚC odporúčame sledovať, nakoľko sa rozpis služieb považuje za doručený dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webe.

Chcem dočítať len tento článok
Celý článok je súčasťou exkluzívneho obsahu pre predplatiteľov
(Počet prečítaní: 753)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame