mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Môže ísť ambulancia “sedieť” ?

Jana Boszorményiová   |   14.10.2016

Spáchania trestného činu sa doteraz mohla dopustiť iba fyzická osoba. To sa ale nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej ako ZoTZPO) zmenilo. Trestná zodpovednosť sa 1. júlom rozšírila aj na právnické osoby. Od tohto dátumu sa trestného činu môžu dopustiť aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od Ministerstva zdravotníctva SR alebo samosprávneho kraja. Okrem ambulancie pôjde napríklad aj o nemocnicu, polikliniku, liečebňu, hospic a podobne.

Vo všeobecnosti

Právnická osoba je takým subjektom práva, ktorý je odlišný od fyzickej osoby, pretože ide o subjekt umelo vytvorený. Právnická osoba nedisponuje zložkou vôle, preto konanie právnickej osoby predstavuje v podstate konanie prostredníctvom určitej fyzickej osoby. Je potrebné dodať, že trestná zodpovednosť právnických osôb sa nevzťahuje na všetky trestné činy, ale iba na niektoré – ich presný výpočet je v § 3 ZoTZPO. Preto ak dôjde k nejakému protiprávnemu konaniu, ktoré spadá pod skutkové podstaty daných trestných činov, právne následky spojené s týmto konaním sa už pričítavajú priamo právnickej osobe. 

Ako to bolo v minulosti ?

Pred nadobudnutím účinnosti ZoTZPO sa v Slovenskej republike uplatňovala iba tzv. nepriama zodpovednosť právnickej osoby. Právnickým osobám mohli byť uložené iba ochranné opatrenia ako napr. zhabanie peňažnej čiastky alebo zhabanie majetku. V tomto prípade bola trestná zodpovednosť vyvodená iba voči fyzickým osobám konajúcim v mene právnickej osoby, a nie priamo danej právnickej osobe.

Podmienka bezúhonnosti

Predchádzajúca práva úprava neviazala vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení na preukázanie skutočnosti, že žiadateľ o vydanie povolenia (ako právnická osoba) je bezúhonný. Podmienka bezúhonnosti platila iba pre fyzické osoby, ktoré sú vo funkcii štatutárneho orgánu právnickej osoby, prípadne sú členmi dozorných orgánov. 

Nová právna úprava to zmenila a rozšírila podmienku bezúhonnosti aj na právnickú osobu, ktorá je žiadateľom príslušného povolenia. Je dôležité upozorniť na to, že podmienka bezúhonnosti musí trvať počas celého prevádzkovania daného zdravotníckeho zariadenia, preto ak dôjde k situácii, že právnická osoba prestane byť bezúhonnou, teda že bude právoplatne odsúdená za trestný čin, orgán vydávajúci povolenie bude musieť toto povolenie zrušiť.

Vznik trestnej zodpovednosti a zahraničie

V súčasnosti základnou podmienkou, ktorá musí byť splnená na to, aby sme mohli hovoriť o vzniku trestnej zodpovednosti je to, že k spáchaniu trestného činu právnickou osobou musí dôjsť na území Slovenskej republiky. Zákon stanovuje, že čin možno považovať na spáchaný na území SR ak sa právnická osoba dopustila tohto činu na území SR aspoň z časti, a to aj vtedy, ak porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného zákonom nastalo, resp. malo nastať celkom alebo sčasti za hranicami SR. Táto situácia môže nastať aj opačne, t. j. porušenie alebo ohrozenie chráneného záujmu aspoň z časti nastalo, resp. malo nastať na území SR, a to aj vtedy, ak sa právnická osoba dopustila konania za hranicami Slovenska.

V pokračovaní tohto článku sa dozviete, čo všetko musí právnická osoba splniť, aby mohla byť trestná zodpovednosť založená a to, či je vôbec možné takúto zodpovednosť vylúčiť.

(Počet prečítaní: 2356)