mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Informovaný súhlas: základ vzťahu lekára a pacienta

Janka Boszorményiová   |   8.9.2015

Problematika informovaného súhlasu je zložitá ako pre pacienta, tak aj pre lekára. Napriek svojej zložitosti je základom vzťahu pacienta a lekára pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti a zachytáva spôsob, akým bol pacient poučený svojim lekárom.

Čo je informovaný súhlas?

Informovaný súhlas je taký druh súhlasu, ktorým vyjadrujete to, že súhlasíte s poskytnutím zdravotnej starostlivosti (teda s liečbou, zákrokom, atď). Musí byť preukázaný, to znamená, udelený písomne, alebo napríklad aj prikývnutím (t. j. konkludentne), či ústne. Zdravotnícky pracovník (najčastejšie lekár) má povinnosť poskytnúť informácie o:

 • zdravotnom stave a diagnóze pacienta,
 • druhu, 
 • závažnosti,
 • rozsahu navrhovaného úkonu,
 • bolestivosti,
 • priebehu,
 • následkoch a rizikách,
 • pravdepodobnosti ich výskytu, 
 • o možnosti zhoršenia zdravotného stavu po zákroku,
 • prípadných alternatívach vykonania zákroku
 • tom, čo sa stane, keď pacient odmietne daný zákrok, a podobne.

Na základe týchto informácii bude mať pacient predstavu, ako bude liečba/zákrok prebiehať a aké bude mať následky. 


Pomôže v prípade poškodenia zdravia?

Ak lekár poskytne informácie o zdravotnom stave pacienta nesprávne, neúplne, ak niektoré informácie zatají alebo ich podá neskoro, a v dôsledku toho dôjde k poškodeniu pacientovho zdravia, tak vtedy má pacient nárok na náhradu škody (odškodnenie). Do nároku na náhradu škody možno napríklad zaradiť náhradu za vytrpené bolesti alebo sťaženie spoločenského uplatnenia. Takisto má toto právo aj v prípade dokázaného poškodenia zdravia v dôsledku nesprávnej liečby, v prípade nedodržania mlčanlivosti lekárom alebo v znížení kvality života v dôsledku nesprávne určenej diagnózy.


Ako pomáha súhlas v prípade súdneho sporu?

Informovaný súhlas poskytuje ochranu obom stranám sporu, teda na jednej strane zdravotníckemu pracovníkovi (lekárovi), ktorý na jeho základe zasahuje do telesnej integrity a zdravia pacienta. Na druhej strane je pacient, ktorý má právo vedieť, čo sa bude diať s jeho telom, teda môže sa slobodne rozhodovať o ňom samom. Lekár však nesie na svojich pleciach obrovskú zodpovednosť, a práve preto je informovaný súhlas nesmierne dôležitý. Ak by lekár nesprávne pacienta poučil, došlo by k protiprávnemu konaniu na strane zdravotníckeho pracovníka. Ak je však udelený správne, môže predstavovať významný dôkazný prostriedok na obranu lekára.


Poučenie pacienta

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník, teda ten, kto za zákrok osobne zodpovedá, má povinnosť poučiť pacienta. Toto poučenie sa týka účelu, povahy, následkov a rizík poskytnutia zdravotnej starostlivosti, možností voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia zdravotnej starostlivosti. Poučenie musí byť poskytnuté tak, aby tomu pacient:

 • rozumel,
 • bez nátlaku,
 • s dostatkom času na to, aby to zvážil a slobodne sa rozhodol.


Dôležité nie je to, akým spôsobom lekár poučenie podal, ale to, či ho pacient pochopil. Pacient má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí sa urobí záznam o tom, že pacient odmietol poučenie, ale súhlasí s liečbou.


Lekár musí poskytnúť alternatívu

Pacient by mal byť informovaný o všetkých možnostiach liečby a zákrokov, bez ohľadu na to, či sú tieto liečby alebo zákroky vykonávané iba v zahraničí, alebo či momentálna finančná situácia neumožňuje pacientovi si takúto liečbu dovoliť.


Kľud na preštudovanie liečby

Každý pacient má právo na to, aby mu bol udelený dostatočný čas pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Tento čas zahŕňa napríklad:

 • oboznámenie sa s navrhovanou liečbou,
 • kladenie doplňujúcich otázok,
 • prediskutovanie nejakých nejasností s lekárom,
 • zváženie kladov a záporov navrhovanej liečby,
 • samotné rozhodnutie sa pre udelenie alebo odmietnutie súhlasu s liečbou, zákrokom.

Základom je to, aby pacient pochopil všetko, čo mu zdravotnícky pracovník vysvetlil, teda aby to podal zrozumiteľne, bez použitia odborných medicínskych pojmov, čiže laicky. Takisto by sa nemali používať latinské výrazy, aj napriek tomu, že to je bežné v rámci odbornej medicínskej praxe, pretože pacient má často problém s pochopením odborného textu aj v slovenčine.


Môže pacienta súhlas znevýhodňovať?

V prípade, že pacient odmietne navrhovanú liečbu, lekár je povinný rešpektovať názor pacienta a postupovať podľa neho. Avšak môže sa stať, že následne pacient utrpí škodu na zdraví, a bude chcieť uplatniť náhradu za škodu na zdraví. V tom prípade neuspeje, pretože podpísal informovaný súhlas, kde bolo uvedené, že pacient odmietol navrhovanú liečbu.


Citlivý prístup k pacientovi

Poučenie, ktoré predchádza informovanému súhlasu, má byť dané ohľaduplne a primerane. Niekedy poskytnutie všetkých a kompletných informácii môže byť viac na škodu ako na úžitok. Môže stať, že si pacient bude chcieť siahnuť na život, alebo sa dostane do stavu depresie a úzkosti, čo môže zapríčiniť zhoršenie zdravotného stavu pod vplyvom zlého psychického rozpoloženia. Lekár má zakázané úmyselne zamlčovať informácie alebo klamať o zdravotnom stave pacienta. Poučenie je potrebné urobiť ohľaduplne, a to vzhľadom na pacientov zdravotný stav. Ak sa bojíte, alebo ste unavený, nemusíte hneď podpísať informovaný súhlas, ale môžete počkať, prípadne podpísanie presunúť na neskôr.


Platný súhlas je bez nátlaku

Vôľa tvorí jednu zo základných zložiek informovaného súhlasu. Podmienkou ale je, že musí byť slobodná, t. j. bez donútenia. Aby bol informovaný súhlas platný, musia byť splnené všetky podmienky na jeho udelenie. Jednou z týchto podmienok je, aby sa pacient mohol slobodne rozhodnúť pred udelením. Avšak ak tu je nátlak, či už fyzický alebo psychický, pritom nezáleží na tom, či pochádza zo strany lekára alebo pacienta, vôľa už slobodnou nie je. Tým pádom nemôže dôjsť k platnému udeleniu informovaného súhlasu.


Dôležité je overenie porozumenia

Lekár sa musí ubezpečiť, že pacient správne pochopil všetko, čo mu bolo povedané ohľadom zákroku, liečby, navrhovaných postupov atď. Pacient sa nemusí hanbiť, môže klásť toľko otázok, koľko chce, pretože je povinnosťou lekára na ne odpovedať tak, aby objasnil prípadné nejasnosti o stave pacienta.


Podpis pacienta je rozhodujúci

Aby bol písomný informovaný súhlas platný, musí byť podpísaný. Pacient má právo slobodne sa rozhodovať o svojom zdravotnom stave, čomu korešponduje povinnosť lekára rešpektovať toto rozhodnutie. Teda možno povedať, že pacient má právo odmietnuť podpísať informovaný súhlas a lekár tým pádom nemôže realizovať úkony (liečiť) bez podpísania informovaného súhlasu.


Odstúpenie od informovaného súhlasu

Pacient má právo slobodne si vybrať lekára, s ktorým písomne uzatvorí dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, a to minimálne na 6 mesiacov. Avšak zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uvádza, že od dohody je možné odstúpiť kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu. Odstúpenie musí byť zaznamenané v písomnej forme. Teda ak svojmu lekárovi pacient nedôveruje, môže prejsť ku inému lekárovi, bez toho, aby bol akokoľvek postihovaný.

Informovaný súhlas má v prvom rade slúžiť nato, aby bol pacient dostatočne informovaný o úkonoch, a aby na základe tohto informovania následne poskytol súhlas s týmito úkonmi. Nikto nemôže byť postihovaný alebo sankcionovaný v prípade, že po udelení informovaného súhlasu sa jeho názor zmení, a bude to chcieť vziať späť. Môže to kedykoľvek slobodne urobiť.

To isté platí aj v prípade, že pacient najskôr informovaný súhlas neudelil, ale následne sa rozhodol, že ho podpíše.


Keď potrebuje pacient blízkeho človeka

V zákonnej úprave nenájdeme ustanovenie, ktoré by vyslovene zakazovalo prítomnosť inej osoby pri poučení a podpise. Práve naopak, niekedy sa prítomnosť tretích osôb vyžaduje, ako napríklad v prípade, ak ide o maloletého pacienta – tu informovaný súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca (rodič).


Nespôsobilosť podpísať informovaný súhlas

Aby mohol pacient udeliť informovaný súhlas, musí mať spôsobilosť na právne úkony, ktorá vzniká v plnom rozsahu dovŕšením 18. roku života (pacient vlastnými právnymi úkonmi nadobúda práva a berie na seba povinnosti). Ak pacient ešte nie je plnoletý, teda je maloletý, koná za neho zákonný zástupca (rodičia).

Ak ide o pacienta, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony súdom, alebo táto spôsobilosť bola obmedzená, tak za neho koná opatrovník.

Avšak medzi osoby nespôsobilé udeliť informovaný súhlas môžeme zaradiť aj tie osoby, ktoré trpia duševnou poruchou, či už trvalou alebo prechodnou, ktorých následkom je neschopnosť posúdiť následky svojho konania. Pôjde napríklad o osoby pod vplyvom alkoholu a drog.


Podpis sa vzťahuje k porozumeniu

Podpisom informovaného súhlasu pacient potvrdzuje to, že dostatočne porozumel všetkým okolnostiam týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, ktoré mu lekár vysvetlil, že si je vedomý všetkých rizík a problémov, ktoré sú spojené s jednotlivými druhmi liečby, že nezatajil žiadne vážnejšie ochorenie, na ktoré sa v minulosti liečil, a že mu bolo poučenie poskytnuté zrozumiteľne, bez nátlaku, ohľaduplne s dostatočným časom na rozhodnutie.

Takisto má pacient právo byť neinformovaný, ak o to výslovne požiada. Takže v tomto prípade ak lekár neinformuje pacienta o možnom riziku zákroku, a toto riziko sa následne prejaví, nebude niesť zato zodpovednosť.


Kedy lekár pochybí?

Ak dôjde k pochybeniu na strane lekára, napríklad tým, že:

 • vykoná iný úkon, aký bol pacientovi vysvetlený
 • zatají skutočnosti dôležité pre rozhodnutie pacienta, či zákrok postúpi alebo nie,
 • neuvedie možné alternatívy liečby,  
 • nesprávne bude postupovať pri anestézii
 • určí nesprávny diagnostický postup, atď.,

vtedy zodpovednosť bude na pleciach lekára, nie pacienta. Pacientovi bude prináležať právo na náhradu škody, sťaženie spoločenského uplatnenia, bolesti poškodeného, prípadne aj právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

(Počet prečítaní: 22918)