mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

E-health: Ako budú údaje pacienta zabezpečené pred „únikom“ ?

Jana Böszörményiová   |   20.1.2017

V ďalšom pokračovaní nášho článkového seriálu venovanom elektronizácii zdravotníctva, alebo tzv. E-healthu, sa pozrieme na oblasť bezpečnosti informácií v rámci tohto projektu. Ako budú zdravotné záznamy pacientov chránené? Čo sa stane, ak vypadne internet? Budú sa môcť zdravotnícki pracovníci v takom prípade dostať do systému? Aj na tieto otázky odpovieme v tomto článku.

Budú informácie nejako chránené?

Podľa Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka, ktorý tvorí Prílohu č. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, má každý zdravotnícky pracovník povinnosť pri výkone povolania primerane chrániť zdravotnú dokumentáciu pred neoprávnenou zmenou, zničením alebo zneužitím. Rovnaký princíp ochrany sa bude uplatňovať aj po zavedení E-healthu do praxe. Údaje týkajúce sa zdravotného stavu pacienta tvoria osobitnú kategóriu osobných údajov, preto musia byť aj náležite chránené.

Víziou E-healthu je zabezpečenie ešte väčšej miery ochrany zdravotných údajov pacienta v porovnaní so súčasným stavom. Dnes je realita taká, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú zdravotné záznamy pacienta vo svojich informačných systémoch pripojených na internet, no ich zabezpečenie nemusí dosahovať takú úroveň, akú bude mať E-health. Po novom bude musieť informačný systém prejsť overením zhody, čiže bude musieť spĺňať určité požiadavky na to, aby mohol byť pripojený do Národného zdravotníckeho informačného systému.

V čom bude spočívať ich ochrana?

Nosným kameňom celej „operácie“ bude oddelenie identifikačných údajov pacienta (meno, priezvisko, adresa, rodné číslo...) od jeho klinických údajov (teda údajov o zdravotnom stave) a zašifrovaná ochrana „prepojenia“ medzi nimi. Toto oddelenie nastáva už pri ich zápise do Národného zdravotníckeho informačného systému. Význam oddelenia spočíva v tom, že „holé“ klinické údaje pacienta (teda bez identifikačných údajov) sa nedajú zneužiť, nakoľko sa nevie, komu tieto údaje patria. Takéto oddelené údaje potom „putujú“ do samostatných databáz pre klinické a identifikačné údaje.

K spojeniu údajov dôjde na základe oprávneného vyžiadania zo strany zdravotníckeho pracovníka, a to prostredníctvom jeho elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Viac o elektronickom preukaze zdravotníckeho pracovníka sa dočítate tu:
http://www.medipravnik.sk/Clanky-a-Temy/e-health-elektronicky-preukaz-zdravotnickeho-pracovnika

Ako budú zdravotníci pristupovať k údajom pri výpadku internetu?

Ak by teraz vypadla elektrina, nebolo by možné, aby pacientovi vydala lekáreň potrebné lieky, nebolo by možné vyšetriť pacienta prístrojom pripojeným do elektriny, lekár by sa nedostal do svojho informačného systému a pod. E-health prinesie zmenu v tom, že ak aj nastane výpadok elektriny alebo iná závažná skutočnosť (napr. sa pokazí počítač), chod poskytovania zdravotnej starostlivosti žiadnym spôsobom nebude narušený. Takisto lekár bude môcť po výpadku vložiť údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti do svojho informačného systému v rozsahu údajov potrebných pre zdravotnú poisťovňu. Po obnovení „spojenia“ sa potrebné údaje následne dopravia aj do Národného zdravotného informačného systému.

(Počet prečítaní: 7137)