mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

„Recepty“ by po novom mohli vystavovať aj sestry

Peter Gabrik   |   23.11.2017

Poslanci v prvom čítaní posunuli ďalej novelu zákona o liekoch, na základe ktorej by mohli recepty vypisovať aj sestry a pôrodné asistentky. Predkladateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré aj túto zmenu zakomponovalo do rozsiahlejšieho balíka novelizácií, ktoré prichádzajú do parlamentu v tomto období (a o ktorých Vás informujeme na našich stránkach). Ministerstvo sleduje týmto konkrétnym návrhom hneď niekoľko cieľov. Chce vyhovieť lekárom, aby ich odbremenilo od činností, pri ktorých nie je úplne nevyhnutné ich vykonanie lekárom. Rovnako sa chcelo pomôcť sestrám, ktorých je nedostatok, dať im viac kompetencií, využiť ich kvalifikáciu, za čo v konečnom dôsledku budú môcť byť lepšie ohodnotené. Uvedené sa na kvalite nemá nijako dotknúť pacienta.

V čom je novinka?

Sestry a pôrodné asistentky by po novom mohli byť oprávnené predpisovať zdravotnícke pomôcky (POZOR - nie lieky). V tomto našlo Ministerstvo možnosť odbremeniť lekárov a využiť viac kvalifikáciu sestier. Zdravotnícke pomôcky predsa len nie sú lieky, a preto nemusia byť tak prísne pod dohľadom lekára.

Zdravotnícke pomôcky...

Mali by sme si na začiatok ešte povedať, čo je to zdravotnícka pomôcka. Tá je v zákone definovaná ako: „nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou.“

Zákon delí zdravotnícke pomôcky podľa viacerých kategórií, napr. ako diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, aktívne zdravotnícke pomôcky (elektronické a pod.), aktívne implantované zdravotnícke pomôcky (rôzne náhradné kĺby a iné pomôcky zostávajúce v tele pacienta). Tiež sa rozlišujú jednorazové zdravotnícke pomôcky a zdravotnícke pomôcky na mieru (známy nedávny škandál, kedy sa umelo predpisovali zdravotnícke pomôcky na mieru, ktoré sú omnoho drahšie, ako štandardné pomôcky). 

Vyššie uvedené veci, ktoré spadajú pod definície sú teda tými, ktorých predpisovanie sa zverí do rúk sestier a pôrodných asistentiek. 

Ako sa budú zdravotnícke pomôcky predpisovať?

Je potrebné povedať, že existujú viaceré produkty, ktoré si pacient vo výdajni zdravotníckych pomôcok môže kúpiť sám za vlastné. Ak mu ale zdravotnícku pomôcku predpíše lekár (doposiaľ, po novom zdravotná sestra alebo pôrodná asistentka), je možné, že v danom prípade mu ju celú alebo z časti preplatí zdravotná poisťovňa. Podstatné je to, že zdravotnícke pomôcky sa predpisujú na lekárske poukazy, nie na lekárske predpisy. Je tak rozlíšená aj forma, ako takýto „lístoček“ vyzerá pre jeho lepšie odlíšenie.

Laicky sa často používa pojem „recept“, ktorý je zastaraný a právne predpisy ho vôbec nepoužívajú. Namiesto pojmu „recept“ zákony hovoria buď o lekárskom predpise alebo o lekárskom poukaze (na zdravotnícku pomôcku). 

Čo je zaujímavé, hoci zdravotnícku pomôcku predpíše po novom sestra alebo pôrodná asistentka, stále tak musia urobiť na lekársky poukaz. Pojem ostal zachovaný a ministerstvo nevymyslelo nový pojem, ako napr. sesterský poukaz a pod.

Novela zakotvuje do zákona o liekoch nový § 119a, ktorý definuje podmienky. Sestry a pôrodné asistentky budú môcť vystavovať zdravotnícke pomôcky na lekársky poukaz, ak svoju činnosť vykonávajú:

  • na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe mimo zdravotníckeho zariadenia,
  • ak sú zamestnané v zdravotníckom zariadení potom na základe povolenia na prevádzkovanie tohto zariadenia bude zakomponované toto oprávnenie sestier a pôrodných asistentiek,
  • ak sú zamestnané u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti napr. v ambulancii lekára.

Zdravotnícku pomôcku, ktorá sa má uhrádzať alebo čiastočne uhrádzať na základe verejného zdravotného poistenia, je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka len vtedy, ak už má Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelený číselný kód, a ktorá má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený. Inak by pacientovi poisťovňa nepreplatila pomôcku a musel by si zaplatiť plnú sumu.

Otvorené otázky...

Sestry teda budú pri zdravotníckych pomôckach fungovať podobne ako lekári, budú môcť uzatvoriť vlastné zmluvy s poisťovňami, a budú mať vlastný kód a pečiatku. Pri sestrách a pôrodných asistentkách fungujúcich na základe vlastnej licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe mimo zdravotníckeho zariadenia je to ešte celkom predstaviteľné, že budú mať vlastné zmluvy s poisťovňami, vlastné pečiatky a kód.

Ako to ale bude u sestier, ktoré sú zamestnané v nemocnici alebo v ambulancii, je to otázne. Ak napríklad sestra pracuje na ortopedickom oddelení v nemocnici alebo v ortopedickej ambulancii, nevedno, či si bude sama sestra popri lekárovi uzatvárať zmluvu s poisťovňami a pod, alebo bude naďalej lekárske poukazy predpisovať lekár. Prax a definitívne znenie schválenia novely zrejme ukážu viac v tomto smere.

Zdravotnícke pomôcky viazané na odbornosť lekára

Sestra alebo pôrodná asistentka môže predpísať zdravotnícku pomôcku, ktorá je viazaná na odbornosť lekára (napr. ortopéd, internista) len na základe písomného odporúčania odborného lekára. Odborný lekár v odporúčaní sestre alebo pôrodnej asistentke uvedie ako dlho má sestra alebo pôrodná asistentka zdravotnícku pomôcku pacientovi predpisovať. Táto lehota nesmie presiahnuť 6 mesiacov (v prípade schválenia novely sa 6-mesačná lehota predĺži na 12 mesiacov – viac tu: Predpisovanie liekov – viete, že všeobecný lekár môže predpisovať liek od špecialistu maximálne na 6 mesiacov?).

Sestra a pôrodná asistentka pri predpisovaní zdravotníckej pomôcky na základe odporúčania odborného lekára napíše na zadnú stranu lekárskeho poukazu poznámku „NA ODPORÚČANIE ODBORNÉHO LEKÁRA“ s uvedením mena a priezviska, kódu lekára a dátumu lekárskej správy, v ktorej odporúčal predpísanie zdravotníckej pomôcky. Sestra alebo pôrodná asistentka poznámku autorizuje odtlačkom svojej pečiatky s dátumom a vlastnoručným podpisom.

V prípade zdravotníckych pomôcok bez potrebného odporúčania odborného lekára je sestra oprávnená ich predpísať aj bez tohto odporúčania v režime podľa úvodu tohto článku. 

Toľko hovorí návrh zákona. O výsledku jeho schválenia Vás budeme informovať.

(Počet prečítaní: 5456)