mediPRÁVNIK chráni už 1050 ambulancií a lekární.

Pripravili sme interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta pre agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Mgr. Lenka Kavarniková   |   11.6.2021

Súčasťou systému kvality poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je aj klinický audit, v rámci ktorého má mať poskytovateľ zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Od 1. januára 2021 má mať zavedený systém bezpečnosti pacienta každý poskytovateľ, a to aj agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

ČO SYSTÉM BEZPEČNOSTI PACIENTA UPRAVUJE?

Čo všetko by mal interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta obsahovať upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 444/2019 Z.z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (ďalej aj ako „vyhláška“). Pri hodnotení bezpečnosti pacienta sa u poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti posudzujú tieto oblasti:

a) bezpečná identifikácia pacientov,

b) bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní,

c) optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

d) riešenie neodkladných stavov,

e) bezpečná komunikácia,

f) dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu,

g) sledovanie spokojnosti pacientov,

h) ordinačné hodiny a zastupiteľnosť.

SYSTÉM BEZPEČNOSTI PACIENTA PRE „ADOS“

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej aj ako „ADOS“) sú tak ako ambulancie povinné mať zavedený systém bezpečnosti pacienta. Podstatou ADOS je poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti priamo v domácnosti pacienta. Ide o naozaj špecifickú situáciu, ktorá si vyžaduje aj vytvorenie špecifického systému bezpečnosti pacienta. Dôležité je, aby systém bezpečnosti pacienta zohľadňoval nie len prax týchto ambulantných zariadení, ale aj právne predpisy prijaté pre túto oblasť. Práve tieto aspekty v sebe spája nami pripravená dokumentácia k systému bezpečnosti pacienta pre ADOS.

ČO VŠETKO DOSTANETE?

  • Interné smernice týkajúce sa jednotlivých oblastí bezpečnosti pacienta
  • Infografiky (plagáty) - hygiena rúk, ordinačné hodiny, oznámenie zastupiteľnosti, riešenie neodkladných stavov,
  • Edukačné materiály k jednotlivým oblastiam bezpečnosti pacienta
  • Vzory dokumentov nadväzujúcich na smernice

AKO ZÍSKAM BLIŽŠIE INFORMÁCIE?

Dokumentáciu si u nás môžete dať vypracovať vo verzii BASIC alebo vo verzii PREMIUM. Bližšie informácie sa dozviete na našom portáli mediPRÁVNIK na tomto odkaze: https://www.medipravnik.sk/system-hodnotenia-bezpecnosti-pacienta/ alebo aj na tomto odkaze: https://www.medipravnik.sk/ados-interne-systemy-hodnotenia-bezpecnosti-pacienta/.

Prípadne nás neváhajte kontaktovať emailom na podpora@medipravnik.sk alebo na telefónnom čísle 0948 075 965.