mediPRÁVNIK chráni už 1221 ambulancií a lekární.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 detí vo veku 5 až 11 rokov

Mgr. Lenka Kavarniková   |   21.10.2021

V súvislosti s rozšírením možnosti očkovania detí mladších ako 12 rokov proti ochoreniu COVID-19, vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR usmernenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti k jeho realizácii.

Ministerstvo zdravotníctva SR odsúhlasilo použitie očkovacej látky Comirnaty k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 u osôb mladších ako 12 rokov. Očkovanie môže byť realizované u detí vo veku od 5 rokov až do dovŕšenia veku 11 rokov a 364 dní. V prípade tejto vekovej skupiny môže byť očkovanie realizované len na základe žiadosti samotného zákonného zástupcu dieťaťa. Vždy je však v prípade realizácie očkovania potrebné individuálne posúdiť riziká a benefity očkovania dieťaťa.
 
Očkovanie dieťaťa z vekovej skupiny 5 - 11 rokov je možné v prípade, ak:
1. ide o vysoko rizikové dieťa, u ktorého by prekonanie ochorenia COVID-19 mohlo viesť k vážnemu poškodeniu jeho zdravia, výraznému zhoršeniu jeho základného ochorenia alebo až k smrti - napr. deti s neurovývinovými ochoreniami, ochoreniami pľúc, závažnými poruchami  imunity, onkologickým ochorením atď.
2. ide o dieťa, ktorého ochorenie na COVID-19 by predstavovalo vysoké epidemiologické riziko pre rizikové dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti
 
O očkovanie vyššie uvedených skupín detí môže požiadať zákonný zástupca pediatra svojho dieťaťa alebo prípadne lekára špecialistu, v ktorého liečbe sa nachádza rizikové dieťa. V prípade, ak lekár (pediater alebo špecialista) odsúhlasí očkovanie dieťaťa, vydá zákonnému zástupcovi výmenný lístok, ktorý opatrí dátumom, svojím podpisom a pečiatkou. Na základe tohto výmenného lístka zákonný zástupca prihlási svoje dieťa na očkovanie cez stránku www.korona.gov.sk. Len prostredníctvom prihlásenia sa na termín cez predmetnú webovú stránku bude možné realizovať očkovanie dieťaťu v tejto vekovej skupine.
 
Samotné očkovanie sa vykonáva v centrách naviazaných na ambulancie pre očkovanie rizikových detí. Pred očkovaním bude ešte dieťa osobitne posudzované, pričom zákonný zástupca bude musieť predložiť svoj doklad totožnosti pre vytvorenie istoty, že ide naozaj o osobu, ktorá je oprávnená rozhodnúť o očkovaní dieťaťa. Lekár, ktorý realizuje očkovanie má právo veta a môže zrušiť odporúčanie pediatra alebo lekára špecialistu, ktoré bolo vydané na očkovanie. V prípade, ak teda lekár ambulancie pre očkovanie rizikových detí nebude súhlasiť s očkovaním, dieťa nebude zaočkované.
 
Očkovanie detí vo veku od 5 do 11 rokov sa realizuje tiež v dvoch dávkach, pričom odstup medzi jednotlivými dávkami má byť minimálne 21 dní. Druhá dávka bude dieťaťu podaná v tej istej ambulancii pre očkovanie rizikových detí. Pre podanie druhej dávky už nie je potrebné výmenný lístok od pediatra alebo lekára špecialistu.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Bližšie informácie k očkovaniu detí vo veku od 5 do 11 rokov nájdete na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR na tomto odkaze (úplne dole v časti Metodické usmernenia): https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19