Mediprávnik chráni už 509 ambulancií a lekární.

Lekáreň má oznamovaciu povinnosť v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov

Mgr. Miriam Tipánová  26.11.2019

Lekáreň nesie zodpovednosť za ochranu spracúvania osobných údajov a je povinná zabezpečiť ich adekvátnu ochranu tak, aby zamedzila alebo eliminovala na najnižšiu možnú mieru riziko ohrozenia ňou spracúvaných osobných údajov, osobitne údajov týkajúcich sa zdravia.

V prípade ak dôjde k bezpečnostnému incidentu, lekárňam sa zíde dokument s názvom „Oznámenie o bezpečnostnom incidente“, ktorý nájdete na linku: https://www.medipravnik.sk/dokumenty/samostatne-dokumenty/oznamenie-o-bezpecnostnom-incidente-lekaren-104/.

Čo robiť v takomto prípade?

Lekáreň by si mala určiť zodpovedného zamestnanca, ktorý by sa zaoberal napríklad žiadosťami od dotknutých osôb, alebo by riešil bezpečnostné incidenty v lekárni. Je tomu tak preto, aby nedošlo k tomu, že zamestnanec bude presvedčený, že žiadosť pacienta  vybavil jeho kolega, resp. že opatrenia v rámci bezpečnostného incidentu boli vybavené, pričom v skutočnosti takú žiadosť/ bezpečnostný incident nevybavil ani jeden z nich. Je lepšie, ak to bude mať na starosti jedna osoba, ktorá bude mať prehľad o tom, ktorá žiadosť bola/nebola vybavená a či sa realizovali opatrenia v rámci bezpečnostného incidentu.  V prípade ak dôjde k bezpečnostnému incidentu, tak o tejto skutočnosti by sa mal ihneď dozvedieť zodpovedný zamestnanec, ktorý má na starosti hlásenie bezpečnostných incidentov. Teda zamestnanec lekárne je povinný túto skutočnosť oznámiť zodpovednému zamestnancovi čo najskôr ako je to možné. Ak má zamestnanec len pochybnosť, či uvedenú situáciu je potrebné hodnotiť ako bezpečnostný incident je povinný to ihneď hlásiť.

Zamestnávateľ spolu so zamestnancom lekárne sú povinní, akonáhle sa o porušení ochrany zamestnancom spracúvaných osobných údajov dozvedia, toto porušenie analyzovať, posúdiť jeho závažnosť, a to, či je spôsobilé viesť k riziku pre práva pacientov.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete, ako má lekáreň postupovať v prípade bezpečnostného incidentu.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame