mediPRÁVNIK chráni už 727 ambulancií a lekární.

Dôjde k zrušenie doplatkov za lieky pre vybraný okruh osôb?

Mgr. Ján Pavlík   |   3.9.2020

V súčasnosti sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní nachádza návrh novely zákona, ktorým má dôjsť k zavedeniu nulového limitu spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny pre vybraný okruh osôb. Do okruhu osôb, pri ktorých by mala byť zavedená nulová spoluúčasť za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny patria ťažko zdravotne postihnutí, detí do šiestich rokov a dôchodcovia.

Návrh novely zákona o liekoch, ktorým by sa mal zaviesť nulový limit spoluúčasti niektorých osôb za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny sa aktuálne nachádza vo fáze medzirezortného pripomienkového konania, ktorého koniec je stanovený na dátum 10. septembra 2020. Návrh novely zákona je dôsledkom programového vyhlásenia vlády, ktorá si zrušenie doplatkov stanovila za jeden zo svojich cieľov v rámci aktuálneho volebného obdobia.

Účelom má byť zlepšenie situácie vymedzeného okruhu pacientov v nadväznosti na ekonomické následky vyvolané platením doplatkov za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Do vymedzeného okruhu osôb majú patriť tí, ktorí patria do najzraniteľnejšej skupiny pacientov, a to konkrétne deti do šiestich rokov života, dôchodcovia a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Viac informácii o predmetnom legislatívnom procese, ktorého predmetom je novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájdete na tomto odkaze:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/359